På senare år har många studier visat på en försämring av svenska ungdomars psykiska hälsa. Det framkom också i Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009, en rapport som har extra stor tyngd eftersom den väger samman många forskningsstudier.

? Rapporten visar att känslor av ängslan, oro eller ångest har blivit tre gånger så vanligt under de senaste 20 åren, både bland gymnasieungdomar och bland unga som nyss påbörjat sitt vuxenliv.

? Ökningen gäller alla ungdomar, oavsett familjeförhållanden, födelseland, arbetsmarknadsstatus eller föräldrarnas socioekonomi.

? Den största ökningen av ångest och oro hittar man bland studerande tonårsflickor.

? Redan i årskurs 9 är den psykiska ohälsan hög bland flickor, och den fortsätter stiga under gymnasiet. Pojkarnas topp för psykisk ohälsa inträffar först efter gymnasiet när de blivit unga män.

? Orsaken till ungdomars försämrade psykiska ohälsa är inte vetenskapligt klarlagd, konstaterar Socialstyrelsen, men mycket tyder på att förändrade levnadsvillkor och en hårdnande arbetsmarknad är en viktig del av förklaringen.