Det är två frågor som gäller Lalandia-ärendet och som nu ställs i ett brev till JO av en undrande privatperson i Motala.

Ena frågan gäller markanvisningsavtalet mellan Motala kommun och Lalandia. Det undertecknades av parterna den 5 april förra året, men beslutades formellt först 14 dagar senare av kommunstyrelsen. Privatpersonen undrar nu vad justitieombudsmannen (JO) anser om den beslutsgången.

Samtidigt fanns dock en paragraf i avtalet där det klargjordes att kommunstyrelsen hade sista ordet.

– Och hade inte kommunstyrelsen sagt ja, hade alltså inte avtalet varit giltigt nu, förtydligar Motala kommuns jurist Helena Göransson.

JO får också frågan om Motala kommun uppfyllt sina åtaganden att informera om kommunstyrelsens beslut. Nu annonserades beslutet via en kungörelse av ks-protokollet på en anslagstavla i kommunhuset och via den digitala anslagstavlan på kommunens hemsida.

I brevet till JO ifrågasätts om dessa kanaler räcker sedan Motala kommun inte kungjort beslutet via annonsering i lokala tidningar. Med ett sådant förförande har allmänheten inte kunnat opponera sig mot Lalandia-avtalet och eventuellt även missat att överklaga beslutet, menar brevskrivaren.

– Tidningsannonsering har aldrig varit obligatorisk för nämndsprotokoll, bara för fullmäktiges. Men sedan årsskiftet 2017/18 är även den bestämmelsen borta. Nu gäller att vi förutom den fysiska anslagstavlan också har en digital på vår webbplats, säger kommunjuristen Helena Göransson.