Skolinspektionen kom sent på måndagen med sitt beslut för friskolan Dar Al Uloum, där tre inspektioner genomförts. Den senaste ägde rum så sent som 7 januari i år, som en följd av att Skatteverket inlett en utredning gentemot skolans huvudman och att Förvaltningsrätten före jul bestämde att drygt en miljon kronor får spärras för att säkra betalningen av en skatteskuld.

Skolinspektionen förelägger nu huvudmannen för friskolan att senast den 31 januari lämna en tydlig redovisning för friskolans ekonomiska situation och vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva en skolverksamhet med god kvalitet som uppfyller lagens krav.

Skolinspektionen skriver i sin rapport att inget för närvarande tyder på att eleverna inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Men eftersom huvudmannen för friskolan har en instabil ekonomi konstaterar Skolinspektionen samtidigt att det finns en risk för att utbildningens kvalitet inte kan upprätthållas framöver.

"För att säkerställa skolans fortlevnad och elevernas rätt till utbildning måste huvudmannen visa en stabil ekonomi", skriver Skolinspektionen och kräver en redovisning av hur ekonomin ska fås i balans på ett sätt som garanterar elevernas rätt till en bra utbildning.

Andra synpunkter som Skolinspektionen lägger på friskolans verksamhet får huvudmannen en respit till 15 april på sig att redovisa lösningar på. Det gäller bland annat åtgärdsprogram för de elever som behöver stöd för att klara utbildningen, ett säkerställande av att lärarna får tillräckligt stöd så att de kan sätta likvärdiga betyg och att utforma individuella utvecklingsplaner så att de motsvarar lagens krav.

Skolinspektionen anmärker däremot på att friskolans rektor alltför otydligt överlåtit ledningsuppgifter på en enskild lärare och efterlyser därför klara besked på vad denna delegering innehåller.