Under förra året skickade en förälder in ett klagomål till Inspektionen för Vård och omsorg, IVO.

Av klagomålet framgår att familjen hade sökt ekonomiskt bistånd, men fått avslag vid flera tillfällen. Familjen fick hyresskulder och blev slutligen avhyst från sin bostad.

IVO har nu granskat hur den sociala myndighetsnämnden hanterat ärendet. I sitt beslut konstaterar IVO flera brister i handläggningen av ärendet och pekar övergripande på bristande barnperspektiv.

IVO skriver: "Tillsynen visar att det saknas ett barnrättsperspektiv..." och att den sociala myndighetsnämnden inför avslagsbeslut varken bedömt eller beskrivit vad besluten kunde betyda för barnet.

Vidare: "Genom att inte ha fokuserat på barnets situation vid ärendets handläggning har den berörda enheten brustit i att värna barnets specifika behov och rättigheter."

IVO pekar också på att den berörda enheten inom socialförvaltningen brustit i sin skyldighet att ge barnet möjlighet att framföra sina åsikter, såsom det framgår av socialtjänstlagen.

Av IVO: s tillsyn framgår att kommunen gjort ansträngningar kring familjen, men att det inte lett till något samarbete. Bland annat nämns att familjen inte medverkat i utredningar om rätten till bistånd. Trots det menar IVO att den berörda enheten har en skyldighet att höra barnet.

Kommunen ska nu redovisa åtgärder och tidplan för att komma tillrätta med bristerna. Om det inte sker inte kan IVO fatta beslut om föreläggande. Robin Taylor, områdeschef för individ- och familjeomsorgen kan inte uttala sig om IVO:s beslut och hänvisar till att han inte är insatt i ärendet.