Det var efter skoltid som barn i en fritidsverksamhet ska ha blivit oense om en gunga. Osämjan ska ha slutat med att ett av barnen blivit sparkad i ryggen, enligt föräldern ett 20-tal gånger.

Barnet ska också ha blivit nypt av ett annat barn.

Enligt föräldern som polisanmält händelsen ska barnet ha fått märken på ryggen till följd av sparkarna. Hon är kritisk till att skolan inte haft uppsyn över de barn som ingår i fritidsverksamheten.

– Personalen har inte sett vad som hänt, säger hon och tillägger att hennes barn vid upprepade tillfällen varit utsatt för mobbing och att det ska ha pågått under ett och ett halvt års tid.

Hon menar att skolans ledning inte agerat tillräckligt för att göra skolgången trygg.

– Kommunen måste tillföra mer resurser till skolan för att barnen ska vara trygga i skolan.

Maria Gullquist, rektor på Centralskolan kan inte uttala sig i det specifika fallet, men uppger att skolan har tydliga rutiner för att hantera mobbing och kränkande behandling.

– Vi lyssnar alltid på alla inblandade parter och gör tillsammans med skolans trygghetsteam, elevhälsoteam och klassföreståndare insatser utifrån vad det handlar om. Det kan vara extra stöd av vuxen.

Förekommer det mobbing på skolan?

– Det finns konflikter, absolut. Det vore konstigt annars med 350 elever på skolan. Det vi får reda på tar vi alltid tag i.

Den händelse som ledde till polisanmälan kommer att hanteras, bland annat genom en anmälan till barn- och utbildningsförvaltningen om kränkande behandling.

På skolan finns under raster ett rastvaktssystem där de vuxna är indelade i olika rastvaktsområden.

– Vi har också rastvaktsaktiviteter som vuxna organiserar. Det bidrar till ytterligare vuxna är ute, säger Gullquist.

Efter skoldagen då skolans fritidshem och verksamhet för barn som väntar på skolskjuts använder skolgården finns vuxna ute med eleverna.

– Trots hög vuxentäthet är det svårt att ha hundra procents uppsikt över elevernas göranden. Allt vi får kännedom om hanterar vi givetvis.

Maria Gullquist tillägger att skolans trygghetsgrupp gör trygghetsenkäter både i skolan och på fritidshemmet. Dessa följs upp och utifrån dem arbetar skolan vidare både främjande och förebyggande.