I februari gjorde Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG en inspektion på Centralskolan med omkring 350 elever på lågstadiet.

För 28 av dessa elever och den personal som arbetar med barnen, framkom brister i brandskyddet.

Det gäller två grupper av elever i årskurs ett, som idag har lokaler på andra våningsplanet i de äldre delarna av skolan. De saknar dubbla utrymningsvägar, vilket krävs enligt både tidigare och nuvarande byggregler.

Barnen kan idag bara ta sig ut genom ett centralt trapphus som de når via en korridor.

I sin bedömning av brandskyddet skriver RTÖG: "Om den enda utrymningsvägen blockeras av brand kommer personer som vistas i aktuella utrymmen vara instängda och kan enbart avvakta hjälp från räddningstjänsten, antingen genom fönster med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning eller genom trapphus (om brand kunnat släckas och miljön i trapphuset är acceptabel)".

Vidare skriver RTÖG: "Det finns enligt räddningstjänsten risk för att utrymning inte hinner genomföras innan kritiska förhållanden uppstår."

Med närmare 30 så små barn och personal anser RTÖG att det befintliga skyddet är otillräckligt. RTÖG påtalar också att utrymning som förutsätter räddningstjänstens medverkan inte är godtagbar.

En fast stege i anslutning till klassrummen är heller inte godtagbar, menar RTÖG. Så små barn anses inte ha förutsättningar att kunna utrymma lokalerna genom en stege, dels på grund av fallrisken och dels på grund av att det är tidskrävande.

RTÖG kräver nu i ett tillsynsföreläggande att kommunen, som fastighetsägare, vidtar åtgärder.

Konkret föreslås en utvändig trappa, som kan nås från något av klassrummen, ett grupprum eller från korridoren som är i anslutning till klassrummen. Med förslaget följer en omfattande beskrivning av trappans utförande samt att den ska nå ner till marken.

Som alternativ till en utvändig trappa ges förslag om en invändig trappa ner till bottenplanet, med påpekande om att det kommer att kräva byggnadstekniska ingrepp.

Åtgärder ska vara genomförda senast i januari 2019.

Centralskolans rektor Maria Gullquist utgår från att kommunen som fastighetsägare tar ansvar för att lösa brandskyddet.

I RTÖG.s rapport påpekas att inga tillbud eller larm har skett på Centralskolan sedan 2014. Uppgiften baseras på RTÖG:s egen larmstatistik.

Vi har sökt ansvarig tjänsteman på kommunens fastighetsförvaltning.