Under fredagen fick Carl G Nilsson, som är personligt ombud för 30-åriga Vlora och hennes döttrar svar från kommunalråden.

För en dryg vecka sedan vände han sig till dem med en vädjan: att agera gentemot Migrationsverket för att få till stånd en skyndsam hantering av Vloras ansökan om arbetstillstånd.

Carl G Nilsson pekade på familjens mycket utsatta situation i Kosovo, där familjen riskerar att utsättas för hot.

Vlora flydde till Sverige efter att ha utsatts för hedersrelaterat våld och har under de sju senaste åren varit bosatt i Åtvidaberg. Hon nekades uppehållstillstånd och utvisades med sina barn i början av april.

I sin vädjan till kommunalråden framhöll Carl G Nilsson att Vloras döttrar på tio och tolv år har haft hela sin skolgång i Åtvidaberg och att Vloras arbetsgivare är i stort behov att få tillbaka Vlora i tjänst som teamledare inom Åtvidabergs städ- och fastighetsskötsel.

Kommunalråden markerar att det inte är aktuellt för dem att agera.

De skriver i sitt svar till Carl G Nilsson: "Vi är informerade genom den rapportering som skett i media och hoppas på en bra lösning.

Däremot är det inte aktuellt att agera från kommunens sida, vare sig från oss eller på annat sätt. I det skede frågan nu befinner sig är kommunen inte på något sätt involverad i ärendet annat än att arbetsgivaren som ansökt om arbetstillstånd under arbetskraftsinvandringsreglerna har sin hemvist i kommunen. Att utnyttja ett ämbete, som kommunstyrelseposterna utgör, för att utöva påtryckning på en statlig myndighet i ett ärende som bara perifert berör kommunen är ytterst olämpligt.

Dessutom skulle ett agerande som det du föreslår innebära att vi, enligt likabehandlingsprincipen, skulle behöva agera på samma sätt för alla företag inom kommunen som eventuellt ansöker om arbetstillstånd för arbetskraft från länder utanför EU.

Alltmedan vi alltså hoppas på ett positivt besked framöver för Vlora och företaget så kommer vi inte att agera från kommunstyrelsens sida."

Elisabet Edlund uppger att hon och kommunalrådskollegan inte vill kommentera svaret och att de heller inte vill svara på eventuella följdfrågor.

Fallet Vlora har engagerat många i Åtvidaberg och i länet. Arbetskamrater, grannar, skolkamrater och deras familjer, samt många privatpersoner är med och stöttar familjen ekonomiskt genom ett konto i Åtvidabergs sparbank.

Carl G Nilsson fortsätter kampen för att få tillbaka familjen till Åtvidaberg.