Förslaget, som lämnades in i oktober 2014 handlade om kommunens kost och hade rubriken "Mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt".

Tre kvinnor ville att kommunen skulle se över sin upphandlingspolicy för livsmedel och införa en ny kostpolicy med hållbarhetsfokus.

Det visade sig att förslagsställarna var steget före kommunen. 2016 antog fullmäktige ett hållbarhetsprogram och en ny kostpolicy, i linje med medborgarförslaget. Med begreppet "Hållbara måltider" ska kommunen ta hänsyn till miljö, sociala aspekter och ekonomi genom medvetna val i upphandling och inköp av livsmedel.

Artikelbild

| Det blev ett långkok av ett medborgarförslag om kommunens kost.

Enligt kommunallagen bör medborgarförslag beredas inom ett år efter att förslaget väckts.

Ändå dröjde svaret på förslaget om kommunens kost.

Ytterligare ett medborgarförslag har samlat damm i väntan på svar. Det lämnades in i början av 2016 och handlar om simhallen. Mannen som lämnat in förslaget ville att kommunen "skyndsamt" skulle utreda vad det kostar att öppna och driva simhallen.

Båda förslagen besvarades i fullmäktige i slutet av mars och båda svaren ligger nära förslagen: Kommunen har en ny måltidspolicy och en utredning ser just nu över frågan om simhallen.

Den segdragna handläggningen av förslagen har nått kommunens demokratiberedning, som noterar att ytterligare ett förslag blivit liggande för länge. Det handlar om ett café i anslutning till äldreboendena på Kopparsvanen och Östergården. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan det lämnades in.

Demokratiberedningen konstaterar att fullmäktige har beslutat att tillåta att medborgarförslag.

I sitt senaste protokoll understryker demokratiberedningen "vikten av att medborgarförslag bevaras inom ett år från det förslagets väckts i kommunfullmäktige."

Beredningen, som leds av fullmäktiges ordförande Lennart Haraldsson (S) påpekar också: "Det är ytterst en fråga för kommunstyrelsen att säkerställa att förvaltningarna bereder ärendena inom föreskriven tid."

Det finns idag fem medborgarförslag, som lämnats in under det senaste året och som är under beredning.

Förslagen rör nytt stortorg, nyckelgym i Grebo, bilträffar, motorvärmarstolpar vid Grebovallen och Åtvidabergs resecentrum och flerfackstunnor för sopsortering.

Nyligen kom ytterligare ett, om gång- och cykelväg längs väg 134 in.