– Vi måste göra en ändring, säger kommundirektör Robert Bredberg.

Han har sitt arbetsrum i det nya kommunhuset, som sedan ungefär tio år är sammanlänkad med det gamla kommunhuset genom en gångbro.

De båda kommunhusen ligger inom varsitt detaljplaneområde. Bron ligger inom planområdet Stortorget och marken under bron anges som allmän plats.

Hittills har bron haft tillfälligt bygglov under två perioder. Efter tio år behöver den få ett permanent bygglov.

För det krävs en ändring i den befintliga detaljplanen.

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Stortorget. Avsikten är att den i dag planstridiga bron ska bli planenlig.