Det var inför flytten av biblioteket till de gamla industrikvarteren som kommunen beställde flera miljöutredningar. Provtagningar av mark och vatten gjordes vid B-fabriken, Åssa-gården, Gropen och vid gamla kvarnen.

Resultaten som presenterades 2015 var inte oväntade. Industrier i området har under långa tidsperioder lämnat spår efter sig, bland annat tungmetaller som koppar, zink, bly, arsenik och flyktiga kolväten som trikloreten, men också cyanid och PCB-liknande dioxiner.

Företaget Hifab som utförde undersökningarna 2015 konstaterade att: "Både B-fabriken och Åssa-området är att betrakta som förorenade områden." Vidare att det inte kan: "uteslutas att det finns hälso- och miljörisker inom utredningsområdet och även inom utredningsområdets närområde. Det kan heller inte uteslutas att föroreningar inom fastigheterna kan spridas till omgivande miljö- och naturresurser."

Artikelbild

| Tillträde förbjudet. Kommunen reagerar kraftigt på att utomstående tagit sig in i det avspärrade området vid B-fabriken.

Nu har kommunen inlett sanering av området runt B-fabriken. Under flera dagar har förorenade jordmassor grävts upp och transporterats till Teknika verken i Linköping för vidare bearbetning.

– Det är minutiöst kontrollerat vad vid gräver bort och hur många transporter som sker, säger Robert Sammons, projektledare inom gata och park på kommunen.

Inför saneringen har ett flertal mark- och vattenprover, på olika nivåer ner till 1,7 meter tagits. Det har gjorts för att mera detaljerat säkerställa koncentrationer av vissa ämnen.

– Vi kommer att utreda vidare under resans gång, för att komma fram till vad som är mest kostnadseffektivt i det fortsatta saneringsarbetet.

Artikelbild

Tidpunkten hänger samman med arbetet att ta fram en förbindelse mellan B-fabriksgränd och Åssagården, en del i det framväxande Kulturcentrum. Johan Gustavsson, verksamhetschef inom gata och park förklarar:

– I det arbetet ingår nya ledningar för avlopp och dagvatten. Vi har förhöjda värden av framförallt koppar och zink och tar det säkra före det osäkra. Vi gräver upp och kör bort förorenade massor.

Artikelbild

Kunde man låtit föroreningarna vara kvar i marken?

– Det är inget alternativ med tanke på att området ska användas i framtiden.

Johan Gustavsson pekar också på kommunens hållbarhetsprogram, som antogs av fullmäktige 2016. I det anges att det finns miljöproblem utifrån tidigare industriell verksamhet.

–  Programmet säger också att vi ska ta ansvar för miljöproblem som uppkommit och att vi inte ska låta de vara, säger Gustavsson.

Fler provtagningar, analyser och möten väntas innan den konsult som kommunen anlitat, kan presentera en handlingsplan med förslag på åtgärder.

För arbetet att byta ledningar i området finns en miljon kronor avsatt i investeringsbudgeten. Saneringskostnaderna kommer att läggas på driftbudgeten, uppger Johan Gustavsson.

– Eftersom vi inte har handlingsplanen klar, så vet vi inte idag inte vad vi kommer bli skyldiga att göra och vad det kommer att kosta. Det måste vara inom rimliga gränser.

Under saneringsarbetet har kommunen fått information om att utomstående tagit sig in i det avspärrade området. En bild som lagts ut i en grupp på Facebook visar att staket välts, andra bilder är troligen tagna i gränden.

Johan Gustavsson är mycket kritisk till att obehöriga gått in i området.

– Vi reagerar kraftigt på det. Området är skyltat och tillträde är förbjudet, det gäller även om någon välter avspärrningar eller om de blåst omkull.