I slutet av mars godkände fullmäktige en ny översiktsplan. Nu har planen överklagats.

Paret pekar på att kommunen ska ge kommuninvånare, myndigheter, sammanslutningar och enskilda, som har ett väsentligt intresse av förslaget möjlighet att delta i samråd och lyfter fram förarbeten till lagstiftning som betonar transparens, ökad delaktighet och demokrati.

De vänder sig specifikt mot den del av översiktsplanen som rör "avsättande av områden för vindkraft" och menar att kommunen inte genomfört de samråd som krävs.

I översiktsplanen pekas ett sex kvadratkilometer stort område mellan sjön Yxningen och Fröjerums by ut för utbyggnad av vindkraft. Kommunen har inte tagit några kontakter med boende i området för en särskild dialog om vindkraftplanerna, menar paret.

Kritiken mot kommunen rör även brister i dokumentation och brister i underlaget, samt alltför kortfattad beskrivning av miljökonsekvenser. "Det avsnitt som handlar om effekter på människa och miljö, liknar snarare en reklambroschyr. Det saknas information, informationen är vilseledande och ibland felaktig", skriver paret.

Överklagandet avslutas med synpunkter om informationsbrist och allvarliga brister i kommunikationen med kommunen.

Kommunen har överlämnat överklagan till förvaltningsrätten. I juni kommer kommunstyrelsen att yttra sig i sakfrågan.