De båda anmälningarna rör i grunden en och samma frågeställning: Har elever som är beroende av skolskjuts samma möjligheter till undervisning som andra elever?

Konkret handlar anmälan om att Alléskolans högstadium i samarbete med gymnasieskolan Bildningscentrum Facetten erbjuder spetsundervisning i ett ämne efter skoltid.

Enligt föräldern kan inte alla elever ta del av denna undervisning. Föräldern ger ett eget exempel och hävdar att hens barn inte kan delta i undervisningen. Orsaken är att undervisningen startar först efter att skolskjutsen gått hem den aktuella veckodagen.

I anmälan till DO menar föräldern att Alléskolan "konsekvent uteslutit barn från landsbygden" från den extra undervisningen, eftersom elever som inte kan ordna hemresa privat utesluts. "Jag kallar det för diskriminering", skriver föräldern.

Även i anmälan till Skolinspektionen hävdar föräldern att Alléskolan utesluter barn från landsbygden från vissa lektioner.

På Alléskolan svarar rektor Sara Algulin att den undervisning som avses är frivillig.

– Den ligger utanför ordinarie skoltid, säger hon och förtydligar att eleverna väljer i vilken omfattning - hur ofta och hur länge - de vill delta.

Sara Algulin säger att skolan inte utestängt några elever. Istället uppger hon att skolan förhållandevis enkelt kan ordna skolskjuts hem och att skolskjutselever redan erbjudits detta.

– Elever på högstadiet kan åka med den skolskjuts som gymnasieeleverna åker med senare på dagen. Men då behöver vi veta i förväg för att kunna meddela skolskjutsen om att någon elev från högstadiet ska åka med.

Information om den extra undervisningen har hittills getts muntligt till eleverna.

– Där kan jag kanske ta på mig en brist. Vi borde ha informerat om detta skriftigt till föräldrar, så att de är medvetna om vad som gäller, säger Algulin.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska utreda anmälan till skolinspektionen och ge svar under februari.