241 miljoner kronor. Så mycket har vård- och omsorgsförvaltningen tilldelats i budget för året.

Det är en uppräkning jämfört med 2017. Då gavs förvaltningen 229 miljoner, men överskred budgeten med närmare elva miljoner kronor.

I mars i år redovisades en prognos för året. Den pekade då mot ett underskott på fem miljoner kronor.

Artikelbild

| Socialchef Marie Christiansson räknar med att kunna spara åtta miljoner kronor under 2018 och 2019.

Förklaringarna till underskotten är flera; bland annat ökade kostnader till följd av ökade och mera avancerade insatser inom hemtjänsten och äldreomsorgen, avvecklingskostnader för organisationen kring de ensamkommande och en eftersläpning av ersättningar från Migrationsverket samt ökade placeringar inom individ- och familjeomsorgen och ökade behov inom socialpsykiatrin och LSS-verksamheterna.

I maj uttalade vård- och omsorgsutskottet att man från politiskt håll är öppna för att vidta de åtgärder som krävs för att minska underskottet. Samtidigt påpekade utskottet att det krävs konkreta besparingsförslag att ta ställning till.

Socialchef Marie Christiansson har nu presenterat en rad besparingsåtgärder för utskottet.

– Effektiviseringar, rättar hon och fortsätter:

– Vi effektiviserar vår verksamhet som vi alltid gör.

Bland de åtgärder som kommer att genomföras berörs framförallt hemtjänsten. Nuläget är ansträngt.

– Behovet av hemtjänst har ökat. Det är fler som behöver mer. Vi har en kommun, som till ytan är stor och kräver restider. Vi påverkas också av att de som varit på sjukhus skrivs ut tidigare än förut och inte hunnit återhämta sig efter en sjukhusvistelse. Dessutom har vi inte så gott om personal och vi saknar utbildad personal.

I augusti tillsätts en extra personalresurs för att gå igenom beviljade biståndsbeslut om hemtjänst.

– Vi kommer att göra omprövningar och tätare uppföljningar. Det kanske är så att någon fått beviljat en insats som man vid en omprövning inte har rätt till eller behov av.

Hur tror du att hemtjänsttagarna kommer att reagera på det?

– Jag tror inte det kommer att märkas. Det kan gälla någon som fått promenader beviljat, men som inte vill gå ut.

I övrigt sker en översyn av avtal för externa placeringar, interna utbildningar i verksamhetssystem skjuts upp och insatser för vård i livets slutskede ses över.

– Jag tror inte att det vi gör kommer att märkas påtagligt. Vi kommer att hålla oss inom våra mål och inom lagstiftningen. Brukare och individer kommer att få det de har rätt till.

Sammantaget värderar Marie Christiansson att effektiveringar ska ge åtta miljoner kronor, varav mer än hälften ska sparas in redan i år och resten nästa år.

– Därefter ska vi vara i balans. Eftersläpningarna av ersättningar från Migrationsverket ska vara lösta i höst.

Några uppsägningar är inte aktuella.