Detaljplanen för Sandtaget ligger nu ute för granskning. Kommunen har tagit fram ett planförslag som omfattar tre hektar kommunal mark vid Sandtagets förskola.

På en öppen yta efter en sandtäkt vill kommunen göra det möjligt för ny bebyggelse, i linje med kommunens vision om både förtätning och tillväxt.

I planbeskrivningen konstateras att det råder brist på byggbara tomter inom Åtvidabergs tätort.

Artikelbild

| Höghus bakom villorna på Östantorpsvägen skulle förfula området, menar fastighetsägare.

Konkret anges att marken är tänkt för två eller flera flerbostadshus, där byggrätten delats upp i två volymer. För att variera bebyggelsemönstret har den maximala nockhöjden angetts till 18 respektive 15 meter.

Planförslaget har fått närboende att reagera.

En av dem är Marianne Helge Danils, som äger en av de runt 100-åriga villorna på Östantorpsvägen. Om bebyggelsen genomförs får hon två huskroppar bakom villan.

– Det är fråga om höghus, om fem, sex våningar som skulle byggas i ett område med kulturhistoriska byggnader. Det kommer att förfula området, säger hon.

Marianne Helge Danils har i samråd med kommunen framfört flera skäl mot detaljplaneförslaget. Det rör dels trafikintensiteten på Östantorpsvägen med över 1 600 fordon per dygn.

– Nya bostäder kommer att innebära att trafiken ökar. Kommunen har svarat att det blir en marginell ökning, men det är att förringa problemet, säger hon och föreslår istället att trafiken leds bort från Östantorpsvägen.

En annan villaägare pekar också på den intensiva trafiken och risken för trafikolyckor, samt på att trävillornas kulturvärde. Om det ska byggas föreslås radhus som passar in i stilen med husen på Östantorpsvägen.

Kommunen har bemött synpunkterna mot detaljplaneförslaget. I sina svar anger kommunen att det finns behov av olika bostadstyper i tätorten och att den tänkta placeringen för högre flerbostadshus kan passa, då det aktuella markområdet ligger lägre än villorna på Östantorpsvägen.

Efter samrådet har kommunen gått in för att anpassa den nya bebyggelsen till den äldre genom att anpassa byggnadshöjd och nockriktning i tillägg till nockhöjd. Takfoten på höghusen ska ligga i ungefärlig höjd med takfoten på en av villorna på Östantorpsvägen.

Kommunen pekar också på att trafiken har beaktats i planen samt att kommunen kontinuerligt jobbar med trafiksäkerhet. Åtgärder för att förbättra trafikförhållanden på Östantorpsvägen har utförts.