Det är Gustav Hörling och Brita Lind, båda bofasta i Blåvik, som skrivit ett förslag till kommunen om att en serviceanläggning byggs ovanför backen vid båtbryggan.

– Den toalett som finns i kyrkan blir lätt överbelastad vid arrangemang. Dessutom kommer det besökare till Blåvik även när kyrkan inte är öppen. Kyrkans parkering används av andra än kyrkobesökare, liksom bryggan av besökare med fritidsbåtar, menar Gustav Hörling.

Han tycker att det är ett kommunalt ansvar. Förslagsställarna menar att samhällets ökande befolkning, liksom att även gäst- och turistbesöken ökar – både från land och sjöss – motiverar att servicen stärks. Man hänvisar även till att en renovering av bryggan kommer att leda till ytterligare tryck.

Artikelbild

| Bybor i Blåvik vill också att det byggs sevicehus för att avlasta kyrkans toalett.

På måndagen var förslaget om en servicebyggnad uppe på fullmäktige, som skickade ärendet för beredning till kommunstyrelsens förvaltning.

Även samhällsbyggnadsnämnden är inblandad. När det gäller bryggan finns ett förslag framtaget av samhällsbyggnadschefen Håkan Jonsson.

– Det ska förmodligen upp i ks nästa vecka. Förslaget innehåller en helt ny brygga för jag menar att det inte går att lappa och laga längre, säger Håkan Jonsson.

Bryggan behöver dessutom vara längre än i dag för ångbåten har haft problem med att det är för grunt, det gällde särskilt i somras när sjön på grund av vädret hade väldigt lågt vattenstånd.

Bryggan har idag 21 uthyrda båtplatser, något som administrerats av byalaget. Men eftersom byalaget numera är nedlagt så menar Håkan Jonsson att det antingen behöver bildas en bryggförening, eller att samfälligheten tar över uthyrningen, precis som med småbåtshamnen.

I Malexander finns det också en ångbåtsbrygga. Den har kommunen redan ansvar för att sköta. Förutsättningarna är lite annorlunda där för både badplatsen och campingen har servicebyggnader.

I Malexander pågår nu ett utredningsarbete om en strandpromenad. En arbetsgrupp har tillsatts där även Håkan Jonsson ingår.

– Vi kommer att söka tillstånd från mark- och miljödomstolen varefter det på sikt följer ett detaljplanearbete, säger han.

Mer närliggande i tiden är nya badbryggor som just levererats och ska läggas i på badplatserna i Malexander och Timmerö. De gamla är uppemot 30 år gamla och har tjänat ut. I Sjögarp blir det til den kommande säsongen nya omklädningsrum.

Återstår att se om sommaren blir lika badvänlig som den förra året.