Kommunens förvaltning har arbetat fram ett förslag till ny organisation och nytt reglemente för verksamheten, delvis för att anpassas till den nya kommunallagen som infördes 1 januari 2018.

Det nya kommunfullmäktige har tillträtt med ett minskat antal ledamöter, från 35 till 29, och då menar man att detta bör få konsekvenser för resten av den politiska organisationen.

Moderaten Stefan Andersson har motionerat om att kommunstyrelsens socialutskott ska ersättas av en socialnämnd som kan agera som en fristående myndighet. Med den rådande organisationen är i praktiken kommunstyrelsen själv myndighet i sociala frågor. Stefan Andersson har menat att det krävs politiker med speciella erfarenheter och ett intresse för sociala frågor.

Motionen avslogs i fullmäktige i september med hänvisning till den pågående utredningen. Men resultatet av utredningsarbetet blir just så: en fristående social myndighetsnämnd med fem ledamöter.

Andra punkter i förslaget till ny organisation:

x Barn- och utbildningsutskottet avskaffas och dess frågor, som inte är av myndighetskaraktär, förs över till kommunstyrelsen.

x Kommunstyrelsen får ett arbetsutskott som bereder frågor. Det är det nuvarande utvecklingsutskottet som praktiken byter namn.

x Antalet ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen minskas från elva till nio personer. I övriga nämnder och utskott blir det fem ledamöter.

Enligt kommunchefen Göran Lundström är förslaget till ny politisk organisation en följd av minskningen av fullmäktigeledamöter.

– Det är svårt att få människor att ställa upp i politiken. Att det blir färre personer kan innebära att politiken blir mer lättstyrd, menar han.

Har förändringen någon betydelse för kommuninnevånarna?

– Det kan bli lättare att komma i kontakt med den person som har inflytande över frågorna. Men det är en nackdel för demokratin att färre engagerar sig i poltitiska uppdrag. Den politiska makten koncentreras på färre personer, menar Göran Lundström.

Förslaget till ny politisk organisation ska upp till beslut i fullmäktige. De nya nämnderna, utskotten och kommunstyrelsen tillträder den 1 januari. Valberedningen jobbar fram till fullmäktigemötet 12 november då nämndledamöterna väljs.

Nya kommunstyrelsen kommer att bestå av fem socialdemokrater och fyra ledamöter från oppositionen – två från Centern och två från Moderaterna.

Stefan Andersson (M) är nöjd med förslaget som nu ligger för beslut i fullmäktige.