”Vi bedömer att kommunstyrelsen har brustit i sitt ansvar vad gäller uppföljning av ensamkommande barn och ungdomar” skriver revisorsbolaget som gjort granskningen.

– Innehållet i rapporten lämnar en del övrigt att önska, säger Per-Arne Löfving, ordförande för Boxholms kommunrevisorer.

De fem kommunrevisorerna har anlitat revisionsbolaget KPMG för en djupare granskning av kommunens hantering av ensamkommande. Hur många som Boxholms kommun tagit emot och hanterat de senaste tre åren har KPMG inte fått fram. Då granskningen gjordes hade Boxholms kommun 20 ungdomar placerade i HVB-hem i kommunen och ytterligare sju i andra kommuner.

Varje person som HVB-placeras ska ha en så kallad genomförandeplan över hjälpinsatser, som kan mätas och följas upp.

När revisorerna granskande 46 genomförandeplaner hade samtliga brister. Vissa planer hade inte fyllts i. I andra hade delar tagits bort. Det saknades uppgifter om var unga hade placerats, vilka insatser de skulle få, vem som var ansvarig, och hur ofta den unga och socialsekreteraren skulle ha kontakt. Det saknades också uppgift om vad unga själva tyckt om åtgärder som kommunen beslutat, trots att de enligt lag har rätt att komma till tals om sin egen sociala situation. I vissa ärenden framgick inte när barn hade placerats, haft permission eller avvikit från boenden.

Boxholms kommun har ingen socialnämnd, istället fattas myndighetsbesluten av kommunstyrelsen som har brustit i ansvar, enligt revisorsrapporten. Per-Arne Löfving är ordförande för Boxholms kommunrevisorer.

KPMG-rapporten visar på strukturella brister i socialförvaltningens hantering. Ser ni skäl att begära djupgranskningar av andra delar av socialens arbete?

– Vi har inte diskuterat det än. Vi inväntar respons från kommunstyrelsen på rapporten, säger Per-Arne Löfving.

Britt-Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, säger att kommunstyrelsen kommer att lämna skriftligt svar på rapporten vid nästa sammanträde. Enligt henne är huvudskälet till bristerna att de ensamkommande var många under en hektisk tid.

– Vi har redan börjat med förbättringar av dokumentationen, säger hon.

Finns det anledning att tro att det finns motsvarande brister inom andra av socialförvaltningens ansvarsområden?

– Nej, det kan jag inte tänka mig.