Tvisten om fordon som förvaras på ägarens fastighet i Boxholm har pågått mellan kommunen och ägaren under lång tid. I oktober 2017 beslutade miljökontoret att förelägga fastighetsägaren att ta bort fordonen från fastigheten. Bilarna kunde läcka olja, kvicksilver, bly, svavelsyra och andra miljöfarliga ämnen, enligt miljökontoret. Ägaren förelades också att förvara andra fordon på garageuppfarten istället för på gräsbevuxen mark.

De fordon som behövde fraktas bort skulle avlägsnas senast 31 december 2017. Vid en kontroll i mars 2018 visade det sig att bilarna stod kvar. Bilägaren fick också ett viteskrav (böter) på 5 000 kronor per fordon om de inte flyttades. Miljökontoret fick därefter inte kontakt med fastighetsägaren. Myndigheten vände sig då till mark- och miljödomstolen för att få vitet fastställt av domstolen.

Ägaren har överklagat miljökontorets beslut och framfört att bilarna flyttades i maj.

Mark- och miljödomstolen konstaterar dock att ägaren haft vetskap om kravet och tid att flytta bilarna tidigare men inte gjort det. Ägaren döms därför att betala 10 000 kronor i böter.