Enligt utredningen har forskaren kopierat och återanvänt bilder från tidigare forskning. Den utpekade forskaren AshutoshuTiwari är av en annan åsikt, läs artikeln här.

– Det är naturligtvis helt förkastligt. Att använda samma graf eller mikroskop-bild för att illustrera två helt olika experiment ... det går inte. Det är ett exempel på forskning där man väljer att ta en genväg, säger Ulf Nilsson, dekan vid tekniska fakulteten.

Det handlar om forskning kring avancerade material vid institutionen för fysik, kemi och biologi. Det var i december förra året som det i sociala medier riktades anklagelser om bedrägeri och oredlighet i forskning mot den aktuella forskaren. Han var inte längre anställd vid Linköpings universitet. Under perioden 2011–2015 anställdes mannen först som forskarassistent och sedan som lektor. Fram tills juli 2017 var han knuten till LiU som gästforskare. I sin slutrapport föreslår utredningsgruppen en fullständig genomlysning av forskarens publikationer.

Artikelbild

| Linköpings universitet.

Flera av forskarens vetenskapliga artiklar är publicerade vid andra universitet. Utredningen omfattar fem kritiserade artiklar där forskaren står med som kopplad till LiU. En avfördes helt efter kontroll mot originaldata. Fyra artiklar lämnades in till externa granskare i juni 2018. Publiceringen av två av de undersökta artiklarna har nu enligt Linköpings universitet dragits tillbaka av den aktuella tidskriften. Fakultetsstyrelsen anser att även den tredje ska dras tillbaka. Beträffande den fjärde artikeln inväntar fakultetsstyrelsen prövning av Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp.

Har ni som universitet något ansvar för det här?

– Fakulteten är en bred verksamhet med många olika forskningsområden. De som kan upptäcka felen är andra forskare inom samma område. Däremot är det viktigt att fakulteten har strukturer för att utreda den här typen av ageranden. Det här förekommer i universitetsvärlden, men det handlar om att förebygga och att fånga upp det.

Hur kan ni göra det?

– Genom värdegrundsarbete och att prata om god forskningssed. Universitetet planerar att jobba med de här frågorna mycket mer de närmaste åren, säger Ulf Nilsson.

Mannen har hävdat att han är utsatt för smutskastning, och för en konspiration. Hur har ni handskats med det?

– Vi har inte handskats med det. Vi har försökt att utreda det som vi har kunnat utreda och slår ned på det som vi har grund att kritisera. Anklagelserna är en kombination av saker som framkommit på sociala medier och annat. Det vi kritiserar är självständigt utrett.

Forskaren kritiseras också för felaktig användning av titel och organisatorisk tillhörighet. I flera sammanhang har han enligt LiU presenterat sig på ett sätt som kunnat tolkas som att han är professor vid Linköpings universitet. Han har också drivit eget förlag för vetenskapliga publikationer samt arrangerat vetenskapliga konferenser. Även denna verksamhet har kritiserats.

– Skriver man "Professor NN, Linköpings universitet" så tror jag att de flesta uppfattar det som att han är anställd som professor här. Det är så starkt kopplat till LiU. Utredningen har utgått från vad han har skrivit om sig själv efter att hans anställning vid LiU har avslutats.

Forskaren kritiseras skarpt, men han är inte brottsmisstänkt. Tidigare i år beslutade rektor Helen Dannetun om en rejäl uppsträckning kring anställningsförhållanden vid hela Linköpings universitet efter att man identifierat brister i institutionens styrning och kontroll kring den kritiserade forskaren.

– Vi vill givetvis ha gästforskare. Utbyten med andra universitet är jätteviktigt. Men det här har gått för långt. Det ska inte vara möjligt att dröja sig kvar i flera års tid utan någon riktig kontroll, säger Ulf Nilsson.