I början av 2013 ansökte det tyskägda företaget VKS Vindkraft i Motala AB om att få uppföra 25 vindkraftverk i Hultema strax norr om Tjällmo.

Planerna för en vindkraftpark fick kritik av grannar i närområdet, även försvaret och Luftfartsverket hade synpunkter. En reviderad ansökan skickades därför in och länsstyrelsen beslutade hösten 2015 att godkänna byggnation av 18 vindkraftverk på platsen.

Projektet har mottagits positivt av majoriteten av de boende i centrala Tjällmo, enligt en undersökning som Tjällmos Byalag genomfört bland bygdens alla föreningar. Ungefär 80 procent av de svarande medlemmarna var för vindkraftverken, runt 10 procent var emot och övriga höll sig neutrala. 

Artikelbild

| Bilden är ett montage.

Ove Caesar, som var ordförande i byalaget vid tiden för undersökningen, är själv positiv till de planerade vindkraftverken.

– Jag håller på och motionerar mycket i skogen i området och tycker det är en fördelaktig plats där få borde bli störda. 

Grannarna till den projekterade parken är dock fortsatt kritiska. Däribland markägare Rolf Åbjörnsson som är  drivande i föreningen Tyleskogens Landskapsskydd, med ett hundratal medlemmar. 

– Det är fruktansvärt, jag är riktigt upprörd över att tyskt kapital ska användas till att förstöra svensk natur.

Artikelbild

| Såhär kan, enligt ett fotomontage, horisonten bakom Tjällmo kyrka mot vattenreningsverket komma att se ut omkring 2021 när vindkraftparken i Hultema är färdig.

Ove Caesar ser fördelar med en vindkraftpark  i området.

– Det genererar ström på ett miljövänligt sätt, jag tycker det ska finnas alternativ till kärnkraft och kolkraftverken. 

Artikelbild

| Kartbild som visar parkutformningen för de tillståndsgivna 16 vindkraftverk i området norr om Tjällmo varav VKS planerar byggnation av 14.

Ann-Sofi Laurin som är projektledare på VKS Vindkraft i Motala tycker att Sverige behöver mer produktion av förnybar el. 

– Vindkraft är idag det energislag som är mest kostnadseffektivt av nyinstallerade produktionsanläggningar för energi. Vi behöver ställa om vår energiproduktion och utöka förnybar produktion, det är uppenbart och behöver egentligen ingen ytterligare förklaring.

Artikelbild

| Planerade vindkraftparken skapar blandade reaktioner i Tjällmo.

Rolf Åbjörnsson befarar att boendemiljön försämras kraftigt av en vindkraftpark.

– Att djur kan störas det bryr man sig tydligen om. Men att människor kan störas av både ljud och ljus från vindkraftparken verkar man inte bry sig om. 

Han refererar till en händelse i maj då en tidigare okänd lekplats för tjädrar upptäcktes i området. Fågeln kunde enligt en fågelexpert anses vara känslig för vindkraftverk, men beslut fattades senare att projektet med vindkraftparken kunde fortgå. 

Att djurlivet eller boendemiljön skulle ta skada av vindkraftparken menar Ann-Sofi Laurin undviks genom de höga krav som ställs på verksamheten. 

– Installation av ny vindkraft i Sverige genomgår en mycket sträng prövning som överstiger de krav som ställs på många andra verksamheter. Gränsen för buller från vindkraftverk är exempelvis mycket strängare än buller från trafik och industri.  

. – Att se vindkraftverk kring sig och där man bor blir alltmer vanligt. Jag tror att det för de flesta ger positiva signaler om ett samhälle som främjar ren energiproduktion.

Projektet är fortfarande i planeringsstadiet, bland annat ses elanslutningen över och det tas in anbud från entreprenörer och vindkraftstillverkare. VKS planerar att bygga 14 av de 18 tilltänkta vindkraftverken. Mark- och miljödomstolen beslutade att ta bort två. Ett par har strukits för att de inte anses ekonomiskt lönsamma att bygga, förklarar Ann-Sofi Laurin.

Beräknad byggstart är under senare delen av 2020. Driftsstarten är svårare fastslå, möjligen i slutet av 2021.  

Projektet har stötts och blötts i de flesta rättsliga instanser efter att besluten överklagats av föreningen Tyleskogens Landskapsskydd och ett antal sakägare. Och den rättsliga processen är inte helt avslutad

– Vi har begärt resning i högsta domstolen eftersom vi anser att ärendet är felhanterat. Så det är inte avgjort ännu. Vi håller oss uppdaterade för att kunna fortsätta driva processen mot etableringen av vindkraftparken. 

Om resningsansökan ogillas överväger Rolf Åbjörnsson att pröva ärendet i civilrättsligt allmän domstol och istället för miljöbalken yrka på att bestämmelser i jordabalken prövas i saken. 

– Sådan här nära industriell verksamhet som inte godkänts av grannfastigheterna anser jag absolut är ett mål för allmän domstol.