Budskapet om dioxinets spridning och en förestående sanering vid det före detta sågverket förkunnades av länsstyrelsen vid ett informationsmöte i Brosjögården i Ydrefors på torsdagskvällen.

Giftkoncentrationen är fortfarande den högst uppmätta i Sverige någonsin.

- Den är oerhört hög, men spridningen är inte så illa som vi trodde från början, säger Sara Jonsson van der Heijden vid länsstyrelsens miljöskyddsenhet.

Kompletterande provtagningar visar att föroreningarna ligger ytligare än befarat.

Det betyder i sin tur att det blir mindre jordmassor som måste saneras.

- Vi behöver inte gå under grundvattennivå och det är viktigt.

Bakom upptäckten står en ny provtagningsmetod. Tidigare skruvades provröret ned i jorden med risk för att föroreningar från markens ytlager följde med ned på större djup.

Den nya tekniken består av ytter- respektive innerrör vilket gör det möjligt att plocka upp en mer tydlig provkärna.

Den blivande saneringen omfattar två delar, jordmassor vid sågverket och sjösediment i Brosjön strax intill. Totalkostnaden kan bli allt mellan 2 och 34 miljoner kronor.

Val av sanering blir avgörande (se faktaruta). Ett nollalternativ där det förgiftade området lämnas utan åtgärder är inget som länsstyrelsen förordar.

- Men inga beslut är tagna, enligt Sara Jonsson van der Heijden som uppmanar Ydreforsborna att komma med synpunkter senast den 25 maj.

Ydre kommun blir ansvarig för saneringen.

Innan den blir verklighet ska kommunen och länsstyrelsen med gemensamma krafter göra en riskvärdering som inbegriper kostnader samt allmänna och enskilda intressen.

Värderingen blir i sin tur underlag vid upphandlingen av saneringsarbetet och till begäran om pengar från Naturvårdsverket.

Målet är att ansökan ska bli klar i höst och att saneringen kan göras under 2012.

- Med en sanering får vi bort hälsoriskerna, människors oro och det ska gå att bada, fiska, tälta och ströva omkring på området, säger Sara Jonsson van der Heijden som också betonar vikten av att miljöskandalen får en slutpunkt.

- Det är viktigt så att för­oreningarna inte blir ett stigma för Ydrefors.