Corren har tidigare berättat om familjen som aktivt verkar för en säker strålmiljö. De vill att trådlösa wifi-nätverk i skolor ersätts med kabelburen internetanslutning. Av anmälan framgår att känslighet för EMF (elektromagnetiska fält) finns i släkten och att läkare uppmanat skolledningen att ta problematiken på allvar. Skolan har uppmanats att inte installera trådlöst nätverk då det kan försämra överkänsligheten.

Eleven ska lida av en rad symptom som uppstår i miljöer med trådlös teknik och/eller elektromagnetiska fält. På dåvarande rektorns initiativ gjordes en medicinsk utredning av både skolläkare och läkare på US men inga andra orsaker till symptomen hittades.

"Inte tagna på allvar"

Familjen diskuterade en handlingsplan för elöverkänsliga elever med skolrektorn inför den kommande wifi-installationen. Den antogs aldrig.

"Vi upplevde, trots läkarintyg, och de långvariga besvär som uppvisats, att vi inte blev tagna på allvar. En del i problemet var att skolans personal inte kunde se de symptom som vi föräldrar såg", skriver familjen i anmälan.

Eleven fick åter symptom på el-överkänslighet efter skolstarten i höstas. Tack vare behandling är symptomen inte lika kraftiga, men problematiken kvarstår och det krävs fortfarande, regelbundet, att barnet är hemma från skolan, menar föräldrarna.

"Ett stort problem är att routers placerats i varje klassrum (över hela skolan). Då strålningen tränger genom väggar, tak och golv och sträcker sig långt så räcker tyvärr inte de åtgärder som satts in".

Får vara hemma

Nuvarande rektorn har sett till att högstrålande lampor bytts ut i tre korridorer. Ett vilorum har används som arbetsrum emellanåt under lektionstid. Rektorn har även gett tillåtelse till att barnet får vara hemma när det mår sämre. Men familjen är inte nöjd med åtgärderna och anser att det handlar om diskriminering. Skälen är bristande information om wifi-installationen och att de inte fått svar på frågan om någon utredning gjorts för att underlätta vistelsen i skolan. Den förra rektorn ska också ha sagt till föräldrarna att de får bära ansvaret om barnet inte uppnår skolmålen för att det måste vara hemma.

"Vi anser att det är skolans skyldighet att ta fram en plan för hur målen ska uppnås trots funktionshinder".

Enligt Socialtjänstlagen har kommunen yttersta ansvar för att offentliga lokaler ska vara lättillgängliga. Senast den 21 januari ska därför kommunens yttrande vara inlämnat till Skolinspektionen som tillsammans med anmälarens uppgifter ligger till grund för beslut.