– Trycket har varit stort och synpunkterna gäller många delar av planen. Rimforsas utveckling berör och åsikterna är starka, något jag ser som positivt. Det är ju bättre att det finns röster som vill förändra än att det går invånarna förbi, berättar kommunens planarkitekt JoAnna S Fransson.

Det var i slutet av november som Kinda kommun bjöd in till samråd kring den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa. Redan då var intresset stort och åsikterna många, och sedan dess har allmänheten haft möjlighet att skicka in sina synpunkter. Nu ska dessa sammanställas och presenteras för politiken.

– Jag har sett fram emot att sätta mig in i alla synpunkter som kommit in och just nu håller jag på att samla ihop uppgifterna för att sortera in dem mer tematiskt. Arbetet kommer att mynna ut i ett granskningsutlåtande som förhoppningsvis kommer kunna presenteras för politikerna i februari. Sedan får våra politiker ta ställning till hur vi ska gå vidare, förklarar Fransson.

Med målet att uppnå 3 000 invånare i Rimforsa till år 2030 påbörjades arbetet med en fördjupad översiktsplan för lite mer än ett år sedan. Dokumentet innehåller bland annat planer på nya bostäder, större utbud av service, bättre kommunikationer och en utveckling av näringslivet.

– Den fördjupade översiktsplanen är ett sätt att förbereda samhället att klara av en kapacitet på 3 000 och dessutom uppmuntra planen till en tillväxt på orten. Processen, att vi har ett levande samtal kring utvecklingen av våra samhällen, är en viktig del för att locka hit nya invånare, avslutar JoAnna S Fransson.