Det är författare och fotograf Nicklas Kämpargård som kommer till Kuben i Kisa den 22 mars.

Han ska ge tips om odling, förvaring och förädling av grönsaker.

Dessutom ska Louise Ridderström, verksamhetsledare i Östgötamat, berätta om Drivbänk, ett projekt som vänder sig till arbetssökande med intresse för odling.

Artikelbild

| Inspiratör. Helena Olsson vet betydelsen av människa, djur och natur i samklang.

Barbro Bragée, ordförande i Kindamat, ser odling som viktig i strävan efter mer lokalproducerad mat..

– Kinda är i princip självförsörjande när det gäller nötkött, kyckling, lamm och vilt, men inte på grönsaker.

Målet är att höja försörjningsgraden. Förutsättningarna finns.

– Vi har ett bra klimat och lätta jordar. Nu vill vi få i gång odlingen, gärna tillsammans med våra nya svenskar.

Kindamat driver på i sitt projekt Leve Kinda där länsstyrelsen bidrar med 200 000 kronor.

Syftet är att utveckla den gröna näringen i kommunen och bidra till en hållbar och levande landsbygd. Arbetet sker tillsammans med LRF, Internationella kvinnoföreningen i Kinda, Växtkraft Kinda och kommunens arbetsmarknads- och integrationsenhet.

En knäckfråga, enligt Barbro Bragée, är hur natur- och kulturmiljöerna i Kinda ska räddas för framtiden.

– Kinda är unikt med sina öppna landskap och artrika ängs- och hagmarker.

Som ett led i Leve Kinda utreder biolog Helena Olsson, Kisa, hur naturmiljöerna ska räddas från igenväxning. I en del av Sverige som hon ser som unik.

"Vi har så många udda arter och de finns så talrikt att vi inte ens tänker på det. Vi är bortskämda här som lever i en sprakande mångfald som verkligen, verkligen inte finns på andra ställen. Det är häftigt", sa hon i vår tidning hösten 2016.

I artikeln pekade hon på det småbrutna landskapet som den främsta förklaringen till mångfalden.

"Med alla berg, stenar, backar och skogar har det aldrig varit något storbruk här. Det har varit ett lite gammaldags småbruk med djur som betat markerna".

Det har lett till mångfald av växter, insekter, fåglar och andra djur som lever i ekologisk balans. Tillsammans med lantbrukare och matproducenter.

En samklang som Helena Olsson gärna betonar:

"Här i trakten vet man bättre än på många andra håll hur saker och ting hänger ihop. Man vet att de blommande ängarna med sin sprakande mångfald uppkommer tack vare betande kor, får och getter. Man vet att detta naturbeteskött är klimatsmart och nyttigare än konventionellt kött. Man vet att allting hänger ihop, ängarna blir hem åt insekter, bin och fjärilar som pollinerar och ger bär och frukt som kan användas och förädlas på olika sätt".