Det är Kinda kanalbolag som vill återställa den igenslammade vattenleden mellan sjöarna Ämmern och Åsunden strax sydost om Rimforsa.

– Vi är väldigt glada att domen har kommit. Nu vet vi vad vi har att förhålla oss till, säger Karin Nybrolin som tog över vd-posten efter Andreas Ridderstad så sent som i måndags.

I juridiska termer handlar det om att mark- och miljödomstolen lagligförklarar, med stöd av miljöbalken, att kanalen återställs i ursprungligt skick.

En första ansökan från kanalbolaget lämnades in redan 2016, men kom i retur med krav på kompletteringar.

Mark- och miljödomstolen ville veta mer om kanalens läge i landskapet och hur bottenförhållandena ser ut.

En ny ansökan skickades in i december 2017. Det är den som domstolen nu har tagit ställning till.

Tillståndet omfattar rensning av nedrasad äldre strandskoning och eroderade jordmassor som ligger på bottnen.

Dessutom får kanalbolaget grönt ljus för att anlägga erosionsskydd i form av sten/träpålar på en sträcka av 450–500 meter.

Tillståndet är förbundet med ett tiotal villkor. Bland annat får utfyllnad av vattenområdet ske marginellt utanför tidigare strandlinje, jordmassor får bara innehålla föroreningar som motsvarar nivåer för "mindre än ringa risk" och buller under arbetstid ska begränsas.

Dessutom får grumlande arbeten inte utföras 1 mars-31 augusti. Karin Nybrolin kan i dagsläget inte säga när upprustningen av kanalen inleds.