– Vi håller på att ta fram riktlinjer för ekonomisk styrning och placeringskostnaderna är i dagsläget underbudgeterade, något vi rätar ut i 2020-års budget. Nu vill vi fråga kommunfullmäktige hur vi ska hantera den här frågan förutsatt att budget inte nås, förklarar nämndordförande Lars Karlsson (L).

Kostnaderna rör de kommuninvånare som på grund av till exempel missbruk eller psykisk ohälsa placeras på vårdinstitutioner i andra kommuner. Kommunstyrelsens förslag till beslut innebär att det budgetöverskridande som uppstår till följd av fler och dyrare placeringar ska belasta kommunens resultat för 2019, samtidigt som förvaltningen ska sträva efter så kostnadseffektiva placeringar som möjligt. Fullmäktige tar slutgiltigt beslut den 16:e september.