Victoria Park har sedan 2016 bedrivit en planprocess för att bygga cirka 570 lägenheter på fastigheten Ostbrickan i Ryd, den närmast Vallarondellen. Nu har den godkänts.

Samtidigt med detta öppnar man dörren för att avyttra delar av den byggklara marken.

– Hur stora ytor som kan bli aktuella kan vi inte svara på, säger Mikael Bengtsson, chef för nyproduktion, och förklarar ställningstagandet med att det rör sig om ett stort område och att byggtakten kan snabbas upp om fler aktörer inom bostadsmarknaden kommer in.

Artikelbild

| Det är i delen närmast aktivitetsparken i Ryd som Victoria Park kommer att bygga cirka 84 lägenheter. Man planerar för byggstart kring årsskiftet.

Bygglovsansökningar ska lämnas in snarast möjligt och ambitionen är att komma igång med den första etappen kring årsskiftet.

– Vi planerar för fyra huskroppar med cirka 85 lägenheter. Här blir det endast hyresrätter, men vi vill även bygga bostadsrätter längre fram.

Detaljplanen medger fyra eller fem våningar och det är två parkeringsytor som tas i anspråk för projektet, fortsätter Bengtsson och berättar att Victoria Park delvis kommer att använda sig av underutnyttjade parkeringsplatser när man exploaterar området.

Ett antal garagelängor kan också komma att rivas för att ge plats för nya bostäder.

– Men vi ska se till så att det finns tillräckligt många p-platser för boende och besökare. Detaljplanen medger också att vi bygger garage under husen. Det är dock inte aktuellt i den första etappen.

Byggplanerna i Ryd har överklagats av flera i området, men både samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige har sagt ja till detaljplanen.