Det område som nu kan bebyggas ägs av Derome hus AB och ligger i anslutning till rondellen vid den södra infarten till Ekängen. Enligt detaljplanen får de bygga cirka 40 småhus, det exakta antalet beror på vilken typ av hus de väljer att bygga.

Det är Deromes dotterbolag A-hus som står för byggandet.

– Det blir mellan 35 och 40 hus. En del villor och en del parhus och radhus. Om allt funkar som det ska så planerar vi säljstart till våren 2019, säger Mikael Adolfsson, markutvecklare på A-hus.

Artikelbild

| Inom det rödmarkerade området får nu fastighetsägaren bygga bostäder.

När en privat fastighetsägare ansöker om att få en ny detaljplan innebär det också att det är fastighetsägaren som betalar för arbetet. I hela paketet ingår då att den som vill exploatera marken för bostäder också måste medverka till att finns förskolor och skolor om det behövs.

I det här fallet behövs en förskola för 120 barn.

För att den ska bli byggd så ska kommunen köpa en bit mark avsedd för förskola. Kommunen säljer sedan den tomten vidare till marknadspris med villkor att det byggs just en förskola. Målet är att hela arbetet med detaljplanen inte ska kosta Linköpings kommun något.

Under det samråd som hölls kring denna plan så framkom det synpunkter. Några grannar lämnade synpunkter som det inte tagits hänsyn till i den färdiga detaljplanen. Bland annat ville de se en lägre höjd på de nya husen.

Inom området finns en del värdefulla natur- och kulturmiljöer och dessa ska bevaras.