Fastighetsbolaget Victoria Park vill bygga 570 lägenheter i den del av Ryd som ligger närmast Vallarondellen. Husen ska byggas på det som i dag är parkeringsplatser och planerna innebär också att ett antal garage rivs. Bolaget har sökt rivningslov för tolv garagelängor.

Att garagen ska rivas var det som vållade mest protester från de boende när detaljplanen skulle antas i fjol, och det är bland annat det som de överklagande Rydsborna nu kritiserar. "Det innebär att jag tvingas bort från Ryd", skriver en av dem.

De som överklagar menar också att kulturmiljövärden förstörs och att ett lugnt, luftigt område förvandlas till en tättbebyggd plats med mer trafik och oväsen. Rydsborna protesterar också mot att detaljplanen tillåter höghus med 7–8 våningar närmast Rydskogen.

Artikelbild

| Röd streckad linje anger området där Victoria Park vill bygga. Den tjocka röda linjen visar en tänkt framtida sträckning av Malmslättsvägen.

Både samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige har sagt ja till detaljplanen. Så här kommenterade nämndens ordförande Elias Aguirre (S) de klagomål som kom in mot byggplanerna:

– Vi har tittat på synpunkterna och tagit dem på allvar. Men jag känner att vi har ett stöd för den här förändringen. Det är många som välkomnar satsningen som en nytändning för området.

Överklagade detaljplaner tas upp i mark- och miljödomstolen i Växjö. Ett beslut där kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen i Nacka, där det krävs prövningstillstånd. Under de tre senaste åren har ett tiotal detaljplaner överklagats i Linköping. Samtliga överklaganden har avslagits.