Anders Jonsson vd Tekniska verken

Förmånsbil enligt företagets bilpolicy samt sjukvårdsförsäkring Skandia Lifeline Plus.

Verkställande direktören har pensionsförsäkringar enligt företagets pensionspolicy.

- Den kollektivavtalade PA-KFS. Vid uppnådd pensionsålder kommer 12 månaders premie inbetalas till pensionsförsäkringen.

- Verkställande direktören har en så kallad Chefspension. Denna är förmånsbestämd och ingicks 2007.

(Mer om Anders Jonssons avtal kan du läsa på http://2016.tekniskaverken.se/tekniska-verken-2016-arsredovisning.pdf (not 7, löner och ersättningar)

Fredrik Törnkvist vd Stångåstaden

Förutom lönen en förmånsbil med aktuellt förmånsvärde på 5 700 per månad.

Uppsägningstid vid egen uppsägning är sex månader, säger företaget upp så gäller 24 månader.

Avsättning till pension görs till en kostnad av 30 procent av pensionsmedförande lön. Pensionsåldern är 65 år.

Om tjänstgöringsplikt inte föreligger skall löneavräkning ske mot ny inkomst av tjänst som uppbärs under uppsägningstiden.

Mer om Stångåstadens resultat kan du läsa på: https://www.stangastaden.se/Documents/ekonomi/Stangastaden-arsredovisning-2016.pdf

Ann de Jonge, vd Lejonfastigheter

Bilförmåner uppgående till 24 000 kronor under året. Alternativ ITP med en premie som motsvarar 30 % (30 %) av lön. Verkställande direktören har ingen avtalad pensionsålder.

Bolagets uppsägningstid gentemot verkställande direktören är nio månader.

Källa: Årsredovisning Lejonfastigheter 2016 (under not 4)

Johan Rustan vd Visit Linköping

Inga fallskärmar.

Vid egen uppsägning sex månader uppsägningstid.

Vid uppsägning av vd:s anställning är uppsägningstiden 24 månader från bolagets sida.

Simon Helmér, vd Studentbostäder/Bryggaregården/ Linköpingsexpo

Tjänstebil och pensionsavtal enligt ITP samt sjukvårdsförsäkring.

Uppsägningstid är sex månader vid egen uppsägning, 12 månader om bolaget säger upp. Löneavräkning mot eventuell ny inkomst under uppsägningstiden. För uppdraget som vd för Linköpingsexpo ett lönetillägg på 20 000 kronor. Ömsesidigt uppsägningsavtal på tre månader. Enligt planen ska Linköpingsexpo avvecklas 31 mars 2018.

John Kristiansson vd St Kors/ResMex

Endast ersättning för uppdraget som vd i St Kors. En bil med förmånsvärde på 5 000 kronor.

Egen uppsägningstid: Tre månader, som börjar gälla efter tre års anställningstid. Uppsägning från bolagets sida ger oförändrade anställningsförmåner under två år. Pensionsavtal från 62 år och 8 månader med 80 procent av lönen upp till 20 inkomstbasbelopp och 40 procent av lön utöver 20 inkomstbasbelopp.

Camilla Lejon, vd Linköping city airport

Rätten till tjänstebil har inte utnyttjats under 2016 men det görs under 2017, en Volkswagen passat laddhybrid med ett förmånsvärde på 2 958 kronor.

Sjukvårdsförsäkring.

Pension enligt vanlig ITP-lösning.

Lena Miranda, vd Mjärdevi science park

Inga förmåner.

Sex månaders uppsägningstid.

Hans Lander, vd Stadshus AB (går i pension fr.o.m. maj 2017)

Pensionspremier 454 000 kronor. Premiebaserad pensionslösning; 30 procent av lönen får avsättas till valfri pension.

Källa: Årsredovisning Stadshus AB (under not 7)

Paul Håkansson, kommundirektör och vd Stadshus AB (tillträder maj 2017)

142 000 kronor i lön, varav 8.500 är kopplat till uppdraget som vd för Stadshus AB. Förmånsbil enligt kommunens regler. Inga ytterligare ersättningar utgår för uppdrag i eller för kommunen.

Fotnot. Där inget annat framgår är källan egna uppgifter