Den avlidne mannen hade i sitt testamente uppgivit att hans önskan var att hans aska skulle spridas på Stora Alvaret. Länsstyrelsen i Östergötland sade dock nej till begäran och motiverade beslutet med att det inte är lämpligt att sprida ut aska i området med tanke på att allmänheten utnyttjar området i det rörliga friluftslivet. De bägge platser på Stora Alvaret där det föreslogs att askan skulle spridas ligger cirka 500 meter från naturreservatsområdet. Platserna ingår dessutom i Natura 2000 och är av riksintresse för naturvården. Stora Alvaret ingår i världsarvsområdet och har även landskapsbildskydd.

En efterlevande till mannen valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping och framhöll att det inte har tydliggjorts varför skyddet av natur ska väga tyngre än en avlidens sista önskan.

Förvaltningsrätten delar dock uppfattningen att de föreslagna platserna på Stora Alvaret inte är lämpliga att sprida ut aska på. Domstolen framhåller att området är ett välbesökt naturområde av riksintresse. Överklagandet avslogs.