I april i år gjorde IVO en inspektion av myndighetsutövningen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Anledningen var att det kommit in klagomål på långa handläggningstider. Granskningen visade att drygt 170 ärenden väntade på att få en handläggare. Ungefär hälften hade väntat i mer än sex månader och några ärenden hade blivit liggande i upp till tio månader.

Enligt IVO handlar det om mycket långa väntetider som kan påverka livssituationen negativt både för den som söker stöd och för dennes anhöriga. I merparten av ärendena skedde ingen kontakt under tiden som man väntade på att få en handläggare tilldelad – vilket innebär en risk för att missförhållanden ska uppstå. I beslutet står följande att läsa: "IVO finner detta helt oacceptabelt och inte förenligt med gällande lagstiftning."

Den 20 september genomfördes ett så kallat dialogmöte mellan IVO och kommunens ledning. Det framkom då att kommunen delar IVO:s oro. Kommunen har därför påbörjat ett arbete för att komma till rätta med bristerna.

IVO kommer att följa upp resultatet inom ramen för den samlade tillsyn som nu pågår av socialtjänstens myndighetsutövning i Linköpings kommun. IVO bedömer att socialnämnden måste vidta åtgärder för att få ner de långa handläggningstiderna.