Det är mellan Gustav Adolfsrondellen och Sveagatan som de stora förändringarna har skett.

Här har särskilda fält för cyklister anlagts, genom rondellen, med en beläggning som består av röd asfalt.

I korsningen vid Sveagatan finns dessutom en cykelbox som är till för att förhindra sammanstötningar mellan cyklister och bilister.

Syftet med fälten har varit att åstadkomma en sänkning av hastigheten för fordonstrafiken och därmed öka säkerheten oskyddade trafikanter.

Hans Larsson, skyddsombud och lärare på Katedralskolan, hävdar att han ser brister med själva utformningen

– Hur ska man bete sig? Det är inte glasklart, om du frågar mig. Särskilt inte när man närmar sig rondellen.

Larsson anser också att informationen från kommunens sida varit bristfällig.

– Jag vet att man lagt ut en instruktionsfilm på sin hemsida, men jag tycker att den är otydlig.

– Det är bara cyklisterna som får veta hur de ska göra. Bilisterna lämnas nästan helt utanför.

Farhågorna inför måndagen, när gymnasieskolorna drar igång, är därför stora.

– Det kan bli rena rama kaoset här utanför. Vi har omkring 1 100 elever och Berzeliusskolan ungefär lika många.

– Man får verkligen hoppas att ingen olycka inträffar. Risken är stor för det, anser jag.

Hans Larsson tror dock att måndagen kan förlöpa utan större problem.

– Då kommer ungdomarna hit på olika tider.

– Tisdagen kan bli den stora flaskhalsen. Då startar samtliga klockan 8.10.

Mikael Strindemo, trafikingenjör, Stadsmiljökontoret, hänvisar till instruktionsfilmen som han menar ger en tydlig bild av hur både cykllister och blister ska agera.

– Det finns också en text som förklarar på ett bra sätt, säger han.

Strindemo lyfter vidare fram den huvudregel som gäller vid platsen.

– Allt trafik, såväl bilister som cyklister, som ska in i rondellen har väjningsplikt mot de som befinner sig inne i cirkulationsplatsen. Följer man det bör det inte vara några problem.

– Dessutom kommer informationsskyltar att sättas upp på flera platser utmed Östgötagatan där cykelfälten anlagts, före skolstarten.

Hans Larsson är inte helt nöjd, trots det.

– Vet alla att det finns en instruktionsfilm på kommunens hemsida? Jag tvivlar, säger han.

Mikael Strindemo uppger att det kommer att göras en efterstudie i samarbete med bland andra VTI och att elever och lärare på Berzeliusskolans program för hållbart samhällsbyggande har varit inkluderade i den förstudie som föregått projektet.

– Vi har också varit i kontakt med rektorerna på de båda gymnasieskolorna och bistått dem med information om det arbete som utförts, det är viktigt att lyfta fram.

Så funkar Östgötagatan, se filmen här.