Regnvattnet som faller över industriområdet vid Tornby för med sig olja och andra föroreningar från gatan, ner i brunnarna och vidare ut i Stångån.

Nu finns där en mindre reningsanläggning nere i ån , den byggdes 2001 men fungerar dåligt.

För att få bort föroreningarna har Tekniska verken börjat projektera en damm som ska grävas bakom Linköpings gamla renhållningsverk mellan Norra Stånggatan och Stångån.

Artikelbild

| Dagvattenavlopp i Stångån som ska få ny rening.

Marken ägs av kommunen men är just nu utarrenderad som upplag för några fartyg.

Än så länge har endast miljöprover tagits i marken, men planen är att bygget ska komma igång och bli klart under 2019.

Tekniska verken står för projektet som är beräknat att kosta 2 340 000 kronor. En del av detta – 936 000 kronor – har Naturvårdsverket beviljat som bidrag. Utöver detta så kommer Linköpings kommun att få betala för att ta hand om de förorenade schaktmassor som grävs bort.

Mats Johansson, affärsenhetschef för ledningsnät på Tekniska verken, förklarar hur dammen fungerar.

Artikelbild

| Olja i Stångån

– Vattnet samlas och sen sjunker föroreningarna till botten och efter ungefär 10–15 år så gräver vi ur bottensedimentet, säger han.

Utöver sedimenteringen så ska också en oljeavskiljare finnas.

Artikelbild

| Invid korsningen Norra Stånggatan/Gillbergagatan ska en ny damm anläggas.

Den del av Stångån som ligger nedströms Linköping har långt ifrån perfekt vatten idag. Enligt de miljökvalitetsnormer som finns är den klassad som "måttlig status" och den bör nå upp till "god status" för att leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten.