Syftet med granskningen är att undersöka om elever får undervisning i sex- och samlevnad av god kvalitet. 450 skolor kartläggs i form av en enkätstudie och 28 skolor får besök med närmare granskning. I Linköping är det endast Katedralskolan som får besök. Vid besöket på skolan kommer rektorer, lärare, elevhälsa och elever att intervjuas. Gabriel Brandström som är ansvarig enhetschef för granskningen säger att valet av skolorna sker slumpmässigt.

– Vi vill få en så representativ bild av kvaliteten i undervisningen som möjligt. Vi besöker till exempel åtta gymnasieskolor och de väljs slumpmässigt över hela landet, säger Gabriel Brandström.

Den senaste större granskningen av sex- och samlevnadsundervisningen gjordes 1999. När skolinspektionen nu gör en ny granskning är det på uppdrag av regeringen. Uppfyller en skola inte kraven som ställs i skollagen kan Skolinspektionen kräva åtgärder. Vid kvalitetsgranskningen kan de även uttala sig om en skola gör något extra bra, eller om det finns möjligheter för förbättring.

Artikelbild

| Inspektion. Gabriel Brandström säger att man bland annat kommer granska hur rektorerna styr verksamheten.

– Den problembild vi utgår ifrån i granskningen är att det kan finnas en obalans i undervisningen mellan ett riskperspektiv och ett friskperspektiv. Det vill säga att man fokuserar mer på de risker som kan uppstå i relationer än sådant som kan vara positivt, säger Gabriel Brandström.

Resultaten av granskningen kommer sedan kunna användas vid utvecklingen av sex- och samlevnadsundervisningen runtom i Sverige.