Just nu läser omkring 1 100 personer sfi i Linköping.

I år har andelen nyanlända med gymnasial eller ännu högre utbildning ökat kraftigt. Om de ska komma in snabbt på arbetsmarknaden, måste arbetsförmedlingen och kommunen utveckla sin yrkes- och kompetensbedömning.

– En rad insatser kan komplettera språkundervisningen för nyanlända, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (FP).

– Bland annat vill vi titta på nya pedagogiska former genom att koppla metodutveckling inom sfi till aktuell forskning på olika universitet, både i Linköping, i Sverige och utomlands.

Bildningsnämnden har ett antal förslag till hur språkutbildningen kan förbättras, som genom att införa studentmedarbetare inom sfi på Birgittaskolan. Två sistaårsstudenter på lärarutbildningen ska på försök leda konversationer i mindre elevgrupper.

Det ska bli möjligt att studera sfi hela sommaren, viktigt särskilt för flyktingar som börjar sin etablering under senvåren och som vill skynda på sin språkinlärning.

Ett samarbete med universitetet om fördjupad vägldning för invandrade akademiker ska utvecklas. Bildningskontorets redovisning visar att många nyanlända akademiker har svårt att få en relevant bild av hur deras utbildning är gångbar i Sverige och hur de ska gå vidare för att etablera sig i sitt yrke. Arbetsförmedlingen har ett sådant samarbete, men det täcker inte kommunens behov i mötet med sfi-studerande.

Ett annat förslag är att återuppta sfi med entreprenörsinriktning. En sådan kurs har tidigare funnits i Linköping och visat på bra resultat.

Kommunens bildningsavdelning har tagit fram två modeller för att koppla SFI till en yrkesutbildning. En är avsedd för dem som redan har en relevant utbildning och behöver komplettera med yrkesspråk och en annan för dem som behöver en yrkeutbildning parallellt med yrkessvenska.

På Birgittaskolan finns redan i dag en utbildning i Vård och omsorg som riktar sig särskilt till nyanlända, men bildningsavdelningen bedömer att det också finns utbildningar på Anders Ljungstedts gymnasium som skulle vara lämpliga utifrån arbetsmarknadens behov och de studerandes intresse. Här nämns bland annat Industriteknik, Fastighetsservice och Fordon och transport.