Händelsen inträffade i Linköping den 15 mars i år. En anställd tog med sig sekretessbelagd information från arbetsplatsen. Detta för att kunna sköta en del administrativa arbetsuppgifter i hemmet under kvällstid.

Av okänd anledning "försvann" dock materialet från bilen, någonstans mellan arbetsplatsen och den anställdes hem.

Den anställde letade efter materialet och förlusten anmäldes till polisen – utan resultat. Den 20 mars lämnades dock det känsliga materialet in till socialkontoret i Linköping. Det hade då hittats i den anställdes bostadsområde i ett av Linköpings ytterområden.

Det inträffade har nu anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Av anmälan framgår att företrädare för vårdinrättningen har valt att inte informera de personer som de sekretessbelagda uppgifterna berör. Detta skulle nämligen, enligt anmälan, kunna leda till att deras psykiska hälsa försämras. Dessutom skulle det inträffade kunna leda till att de drabbade förlorar tilltron till personalen.

Av anmälan framgår även att rutinerna på arbetsplatsen har ändrats. Schemaändringar har gjorts för att göra det möjligt för personalen att sköta de administrativa uppgifterna på arbetsplatsen.