Länsstyrelsen i Östergötland och Tekniska verken i Linköping har tillsammans med

13 andra organisationer fått 28 miljoner kronor ur EU:s Östersjöprogram för att minska läkemedelsrester i vattenmiljön. Det tillkännagavs på torsdagseftermiddagen. Pengarna är till för att uppnå målen inom EU:s ramdirektiv för vatten, samt nationella miljömål som rör vatten och en giftfri miljö. I projekten kommer man bland annat att göra en kartläggning av läkemedel som används till både människor och djur. Man kommer också göra omfattande analyser av hur det ser ut med läkemedelsrester inom Motala ströms avrinningsområde, där Vättern och större delen av Östergötland ingår.

– Tillsammans med experter runt om Östersjön tar vi nu ett helhetsgrepp om problem och lösningar med läkemedelsrester i Östersjömiljön. Projektet är unikt i sitt slag i världen och kommer att bidra till stor miljönytta, säger Elisabeth Nilsson, landshövding vid Länsstyrelsen Östergötland, i ett skriftligt uttalande.