Länsstyrelsen i Östergötland har gett gruvbolaget klartecken att provbryta de eftertraktade mineralerna, så kallade sällsynta jordartsmetaller. Tillståndet från 23 juli gäller med omedelbar verkan, det vill säga innan beslutet ens har vunnit laga kraft.

Det tillståndet har Naturskyddsföreningen överklagat till mark- och miljödomstolen.

Föreningen begär inhibition, det vill säga att tillståndet stoppas omedelbart. Den anser också att länsstyrelsen har gjort en bristfällig prövning som möjligen också är formellt felaktig.

Så här ser några av Naturskyddsföreningens argument ut:

Det finns inga tungt vägande skäl för att provsprängning ska få börja utan dröjsmål eftersom verksamheten varken är bagatellartad eller det finns några andra särskilda skäl.

Inte bara länsstyrelsens prövning utan även gruvbolagets ansökan är ofullständig.

Mängden malm är en högst avsevärd mängd och inte att betrakta som undersökningsarbete. 200 kubikmeter motsvarar enligt Naturskyddsföreningen 2 000 ton.

Om en brytning tillåts blir skadorna omöjliga att återställa och risken påtaglig för att vattnet förorenas i Stavabäcken med spridning till Vättern.

Arter hotas, liksom naturmiljön i stort och kulturmiljön.

Högsta domstolen har i Bungemålet om kalkbrytning på Gotland betonat vikten av att prövning ska ske genom det så kallade Waddenzee-kriteriet. Det betyder att utredningen måste vara så fullständig att det inte återstår några vetenskapliga rimliga tvivel om att verksamheten inte skadar skyddsvärda intressen.

Överklagandet mot gruvbolagets provsprängning är underskrivet av Naturskyddsföreningen Jerker Hindrikes. Även vissa av fastighetsägarna har överklagat med likalydande text.

En av dem som också står bakom överklagandet är Johan Elwing, i sin egenskap av medlem i Naturskyddsföreningen.

Han är också ordförande i Aktionsgrupp Rädda Vättern (ARV).

Anledningen till att ARV inte överklagar är att miljögrupper endast har rätt till det om de har funnits i mer än tre år.

Det sägs att ni har planer att ockupera gruvområdet?

– Inte ockupera, men vi har aktioner att bevaka området.

När sker det?

– I princip är det redan på gång. Det är folk som rör sig där hela tiden. Vi kommer att bevaka det här. Fältbiologerna har pratat om att boa in sig där. När och hur är inte klart ännu.