Där vill Tasman AB leta efter sällsynta jordartsmetaller. Nu har gruvbolaget har fått klartecken för provbrytning från miljöprövningsdelegationen.

Tillståndet får tas i anspråk omedelbart, det vill säga innan beslutet ens har vunnit laga kraft. Det betyder att sprängningar och borrningar kan börja utan att avvakta domstolsbeslut efter eventuella överklaganden.

Vem som helst har däremot rätt att överklaga till mark- och miljödomstolen, enligt länsassessor Karin Fridell. Det är domstolen som avgör vilka som är behöriga, det brukar vara fastighetsägare och miljögrupper.

Provbrytningen kan däremot stoppas i efterhand genom så kallad inhibition – om domstolen kommer fram till att överklagandena är befogade.

Corren har sökt Tasmans vd Henning Holmström för en kommentar om varför det är så angeläget att gruvbolaget inte vill invänta att domen vunnit laga kraft, eller ett verkställighetsbeslut som det heter på juridiskt fackspråk.

Varför har ni så bråttom?

– Risken är att allt vi gör blir överklagat. Att begära verkställighetsbeslut var ett sätt att skynda på, så att provbrytningarna kan bli genomförda över huvud taget inom två år.

Det kommer däremot inte att bli några provbrytningar omedelbart, enligt vd:n.

– I dagsläget har vi inget akut behov. Det blir tidigast någon gång i höst eller nästa vår, säger Henning Holmström.

Malmen kommer sedan att skickas vidare för provtester. Det mesta ska gå till ett anrikningsverk i Finland. En del ska vidare till olika platser i Europa, bland annat Tyskland, Grekland och Belgien inom ramen för ett stort EU-projekt där Norra Kärr är en av de viktigaste fyndigheterna.

Som Corren skrev i förra veckan har Aktionsgruppen Rädda Vättern protesterat mot provbrytningen. Bland annat anser de att flera miljöaspekter är långt ifrån utredda rörande bland annat dammet, omfattande transporter av syra, påverkan på vatten och otydlighet om läget för gruvdammar, sandmagasin och var lakningsprocesser ska ske.

Miljöprövningsdelegationen har tagit del av deras skrivelse, enligt Karin Fridell, men inte sett deras synpunkter som tillräckligt stora för att påverka det här fallet.

Av tillståndet framgår bland annat att företaget får ta ut som mest 200 kubikmeter bergmaterial för att göra undersökningar.

Borrning, sprängning, lastning av utbrutet material får endast ske helgfri måndag till fredag klockan 7 till 18. Den ekvivalenta ljudnivån vid kringliggande bostäder får inte överstiga 60 decibel, och bullret ska kontrolleras genom mätningar.

De som bor inom 500 meter från provbrytningsgroparna informeras skriftligt minst 24 timmar innan att det är dags för sprängning.

En säkerhet på minst 50 000 kronor ska avsättas av gruvbolaget för avslutning och återställning.

Ingen avledning eller bortledning av vatten kommer att vara nödvändig för att genomföra arbetena, ingen schaktning ska ske under grundvattenytan.

Laktester har genomförts som visar att vatten som kan sippra från provgroparna uppfyller kriterier för grundvatten, enligt gruvbolaget.