En anonym anmälan om förhållandena på HVB-hemmet ledde till sist till en utredning. Nu pågår åtgärder för att få stopp på missförhållandet.

– Jag är angelägen om att det här HVB-hemmet ska ha en verksamhet som är bra för de barn och unga som vi är till för, och jag kommer att göra allt jag kan för att det ska vara så, säger Kristina Granlund, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg inom socialförvaltningen.

”Det har förekommit såväl kränkningar som brister i bemötandet vid boendet, både av personal och av boende” skriver kommunens egna revisorer i en granskningsrapport om det kommunalt drivna vårdhemmet vid Kungsvägen.

Larmet som till sist ledde till utredningen kom i form av en anonym anmälan från en anställd till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Larmet ledde till att en person i arbetsledande ställning under en tid stängdes av från arbete.

I anmälan beskrivs att personal och boende fått ”extremt dåligt bemötande”, att kritik från medarbetare tystats ned och att beslut utan förankring eller information har genomförts. I den utredning som kommunens egna revisorer genomförde efter anmälan ger intervjuade medarbetare samma bild.

Beskrivningarna påminner om den kritik som framförts av personal i en annan del av socialförvaltningen, enheten Arbete och välfärd. Inom Arbete och välfärd pågår nu en revisorsgranskning.

Läs mer: Socialpersonal larmar om brister

Men verksamhetschef Kristina Granlund tycker inte att paralleller kan dras. Hon uttalar sig bara om de problem som uppdagats inom HVB-hemmet.

– Det har bland annat handlat om bristande ledarskap och bristande ordning och reda, säger hon.

Omsorgs- och socialförvaltningen har gjort en handlingsplan för åtgärder och insatser pågår. Flera anställda har på kort tid valt att sluta men nu är personalstyrkan full, enligt Kristina Granlund.

Alla anställda inom offentlig verksamhet har, enligt lagen Lex Sarah, skyldighet att rapportera brister i den egna verksamheten till ansvarig chef. I sin granskningsrapport konstaterar revisorerna att ingen Lex Sarah-anmälan gjordes, däremot en anonym anmälan till IVO.

– Vi har repeterat skyldigheten att rapportera enligt Lex Sarah med medarbetarna, säger Kristina Granlund.

I revisorernas intervjuer har anställda uppgivit att kritik från medarbetare tystats ned.

– Vi ska ha ett arbetsklimat där man vågar lyfta kritik och diskutera. En sådan arbetskultur skapar inte en chef själv, det gör man i samklang med medarbetarna, säger Kristina Granlund.