Den klagande, som bor i området, menar att kommunen valt fel plats. I samrådet som hölls på vårvintern hade fastighetsägarna kritiserat placeringen med hänvisning till att läget är naturskönt och att det finns fornlämningar i området.

Grannen föreslår också två alternativa platser, men menar att "...lekplatser i villaområden brukar ha nyhetens behag. Barnen överger dem snabbt för andra intressen...".

Kommunens planavdelning menar i en kommentar till synpunkterna att de naturvärden som finns i området, en ek och en apel, inte påverkas av lekplatsens placering.

Nu har grannen valt att överklaga detaljplanen till Mark- och miljödomstolen i Växjö. "Hela ängen skall bevaras orörd. Den är mycket viktig för områdets naturvärde", skriver grannen och tillägger att det är olämpligt ur trafiksäkerhetshänseende att anlägga en lekplats intill en fyrvägskorsning.

Länsstyrelsen och andra myndigheter har inte haft några synpunkter på planen.