Visserligen har socialförvaltningen inte utrett alla ansökningar om ekonomiskt bistånd inom rätt tid. Men ingen bidragsberoende har lidit skada av långsamheten, fastslår revisionsrapporten.

Samtidigt konstaterar utredaren att många får socialbidrag utan plan för hur personen ska komma ur sitt bidragsberoende, trots att det är socialtjänstens uppdrag. ”Genomförandeplaner saknas i princip i samtliga granskade ärenden” skriver revisorerna.

Under 2018 har anställda vid socialförvaltningens avdelning Arbete och välfärd, som bland annat hanterar ekonomiskt bistånd, larmat om missförhållanden. Enligt anställda och fackligt förtroendevalda har det funnits brister i arbetsmiljö och ledarskap och rått personalbrist. Anställda har uppgett att rättssäkerheten inte upprätthålls då dokumentation och journalföring brister. De har vänt sig med kritik till chefer, politiska företrädare, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och media.

Arbetsgivaren kommunen, å sin sida, har framfört att verksamheten haft viss personalbrist men besvarat kritiken med att alla, medarbetare som chefer, har delaktighet i arbetsmiljön och att anställda måste följa anvisningar som arbetsgivaren ger.

Socialförvaltningens verksamhetschef Pirjo Ohvo valde att anlita det revisionsbolag, PWC, som kommunen köper tjänster av för att få en granskning av förhållandena. Revisorerna har granskat myndighetsutövningen. När granskningen nu är klar framhåller revisorerna att dokumentationen är i sin ordning och rättssäkerheten är inte hotad.

Revisorerna konstaterar att det rått personalbrist men anser att trycket inte varit högre än att erfarna handläggare kan förväntas klara av det. Revisorerna har kommit fram till att vissa handläggare inte skött sina åtaganden inför ledigheter vilket är en förklaring till att ärenden dragit ut på tiden.

Göran Lidemalm, skyddsombud för fackförbundet Vision, konstaterar att myndighetsutövningen enligt revisorerna på det stora hela fungerar väl.

– Det är glädjande. Vad gäller arbetsmiljöfrågorna så avvaktar vi. Jag har intrycket att det kommer att bli bättre, säger Göran Lidemalm.

Vi har sökt förvaltningschef Pirjo Ohvo för en kommentar.

Omsorgs- och socialnämndens politiker sammanträder 18 december och kommer att diskutera rapportens innehåll.