Ett förslag ligger nu för beslut hos utbildningsnämnden i Mjölby om att uppföra tidsbegränsade lokaler i form av paviljonger på gräsplanen mellan skolan och Järnvägsgatan.

Det handlar om totalt 720 kvm skollokaler, åtta klassrum, samt grupprum. Främst är det högstadiet som ska få utnyttja dessa provisoriska lokaler. Årskurserna 4–6 ska få samlade lokaler i den befintliga skolbyggnaden, där man får möjlighet att fördela sig i mindre grupper. Från nästa läsår kommer kommunen att behöva utöka årskurs fyra med en parallell till fem paralleller på Lagmansskolan.

I april skrev vi om att den pågående upphandlingen av planerad utbyggnad av slöjdsalar och matsal på skolan bara genererade ett enda anbud, som dessutom var orimligt högt i pris. Man beslutade då att göra om upphandlingen och utöka den med etapp två, klass- och grupprum för att möta det växande antalet elever i tätorten.

Artikelbild

| Här mellan Järnvägsgatan och Lagmanssolan vill Mjölby kommun bygga ytterligare paviljonger.

Men i början av sommaren bytte den dåvarande politiska majoriteten fot och bestämde sig för att Mjölby tätort behöver en femte grundskola. Tidigare var planen att bygga ut tre av de fyra befintliga.

Det ledde till att en fördjupad utredning fick startas för hur framtidens skolorganisation ska se ut. De redan beslutade utbyggnadsplanerna för Lagmansskolan blev därmed inaktuella.

”En ny skola kommer inte att finnas färdig under de närmaste åren”, skriver Thomas Kinell, utbildningsstrateg, i behovsbeskrivningen som ligger till grund för förslaget till beslut i utbildningsnämnden.

Det slutliga beslutet om att bygga paviljongerna kommer att bli tekniska nämndens.

Artikelbild

| De nya paviljongerna ska tillfälligt klara lokalbehovet. 201

– Det här handlar om en tillfällig lösning av lokalbehovet, säger Pelle Gustafsson, ordförande (S) i tekniska nämnden.

Han menar att det på sätt och vis är en bättre lösning, eftersom det inte kommer att innebära lika mycket störning på undervisningen, jämfört med om man satt igång att bygga om och till skolan.

Platsen mellan Järnvägsgatan och aulabyggnaden är lämplig, tycker Pelle Gustafsson. Den innehåller i dag en gräsplan och en cykelväg från Resecentrum.

Thomas Kinell skriver i behovsbeskrivningen att paviljongerna ”bör placeras så att de kan kompletteras med ytterligare paviljonger om det behövs vid en om- och tillbyggnad av skolan”. Det behovet går inte att bedöma förrän utredning gjorts, och beslut fattats om den framtida skolorganisationen i tätorten.

Paviljongerna behöver färdigställas inför höstterminen 2019.