Det handlar om fyra almar och en lönn som står mellan grusplanerna mellan skolan och fjärrbussarnas hållplats på Järnvägsgatan i Mjölby.

Kommunen vill såga ner träden för att få plats med tidsbegränsade skollokaler.

En planerad permanent utbyggnad av Lagmansskolan har skjutits upp i avvaktan på den pågående grundskoleutredningen. Utredningen ska ge svar på hur de samlade skolokalerna i tätorten ska vara i framtiden. Där ingår även byggandet av en femte grundskola i Mjölby.

För att lösa de akuta behoven av utökade skollokaler på Lagmansskolan vill utbildningsförvaltningen bygga upp två nya paviljonger mellan Lagmansgatan och Järnvägsgatan. Eventuellt kommer ytterligare två paviljonger att behöva tillkomma.

Kommunen ansöker därför till länsstyrelsen om dispens från biotopskyddet för att kunna ta ner de fem träden. Träden har inga tecken på sjukdom, men "visar heller inte på någon god vitalitet" skriver landskapsingenjör Matilda Johansson i ansökan.

Oxelalléerna utmed Järnvägsgatan och Lagmansgatan påverkas inte av den begärda trädfällningen.