I anmälan, som kom till Skolinspektionen den 25 oktober 2018, uppges att en högstadieelev inte har fått sin rätt till utbildning, anpassningar och särskilt stöd tillgodosett. Skolpersonal registrerar elevens omfattande frånvaro, men vidtar inga åtgärder för att eleven ska komma till skolan. Anmälan beskriver också brister i information och samarbete mellan skola och hem om hur elevens skolsituation ska lösas. Mjölby kommun har i granskningen svarat att skolan inlett en utredning angående elevens frånvaroproblematik och att eleven varit placerad i en särskild undervisningsgrupp, fått anpassad studiegång och att det utarbetats ett åtgärdsprogram för eleven.

Skolinspektionen bedömer att Mjölby kommun inte har följt bestämmelserna om elevens rätt till utbildning. Orsakerna till elevens frånvaro har inte utretts i tillräcklig utsträckning och därmed har skolan och huvudmannen saknat underlag för att kunna vidta tillräckliga åtgärder. I beslutet hänvisas också till att rektorn inte har anmält elevens frånvaro till huvudmannen. Vidare bedömer Skolinspektionen att Mjölby kommun inte har följt skollagens bestämmelser om rätten till särskilt stöd och därmed inte uppfyller de föreskrifter som gäller för verksamheten. Skolinspektionen förelägger Mjölby kommun att senast den 26 april vidta åtgärder på de punkter som de anser ha brister. Anmälan uppgav också att eleven upplevt kränkande behandling av skolpersonal, men i det ärendet anses inte skolan skyldig.