Det var senast 2010-2013 som man hittade lämningar från stenåldern i Motala, vilket blev mycket uppmärksammat och även innebar att bilden av stadens historia kom att förändras. Då var det ett boplatsområde vid Motala ströms mynning som upptäcktes i samband med uppförandet av den nya järnvägsbron, och man hittade bland annat en dolk av älgben, en pilspets och en grav med mycket välbevarade människorester. Nu har liknande fynd gjorts på Södra Stranden i Motala.

– Man har hittat rester efter redskapstillverkning i kvarts och flinta. Utöver det bearbetade stenmaterialet har också flera eldstäder och tjocka avfallslager påträffats som tyder på varaktig aktivitet i området, säger Emma Wester, planarkitekt på Motala Kommun.

Det var under en arkeologisk utgrävning i början på oktober som fynden gjordes. Utgrävningen är en del av en arkeologisk utredning som fortfarande pågår. Därför är det fortfarande för tidigt att säga hur viktiga samt hur gamla fynden är.

Artikelbild

| Här ser vi ett fragment av ett bränt flintspån från platsen.

– Fyndmaterialet härstammar dock helt säkert från stenåldersaktivitet i området och likheterna med lämningarna vid strömmens mynning talar för att de är samtida, det vill säga från äldre stenålder från cirka 7 000- 4 500 f Kr. Det kan i dagsläget inte heller uteslutas att området varit besökt under flera stenåldersperioder. Eventuella framtida underökningar kommer ge en bättre bild av fornlämningarnas omfattning och komplexitet.

Den arkeologiska utredningen på platsen utförs av arkeologerna vid statens historiska museer och görs i samband med framtagande av detaljplaner för Södra Stranden.

– Detaljplanen ska pröva lämpligheten att bygga bostäder på platsen men även möjliggöra en strandpromenad, säger Emma Wester.

Hur fynden påverkar framtida byggande är ännu oklart. Då man redan visste att området hade en intressant historia kommer detaljarbetet att pågå som planerat, även om tidsplanen eventuellt kommer att ändras. Nu inväntas rapporten från den arkeologiska utredningen.

Artikelbild

| Utgrävningarna har hittills gett fynd från Äldre stenålder.

– Vi får se vad rapporten säger. Länsstyrelsen beslutar hur vi ska förhålla oss till fornlämningarna, säger Emma Wester.

Nästa steg, om det krävs, är att göra ännu en undersökning av platsen för att få en bättre bild av de lämningar man hittat på Södra Stranden.