Så sent som i september visade det sig att en verksamhet inom socialförvaltningen, stöd för vuxna och äldre, riskerade ett vite på 50 000 kronor om de inte åtgärdade brister som Arbetsmiljöverket påtalat.

Nu, kräver myndigheten att socialförvaltningen gör en fördjupad undersökning av arbetsförhållandena, gällande arbetsbelastningen, för alla enhetschefer och arbetsledare inom äldre- och handikappomsorgen. Målet är att klarlägga bakomliggande orsaker till hög arbetsbelastning. Sammanlagt vill myndigheten ha svar på 16 frågeställningar. Utifrån resultatet ska socialförvaltningen också bedöma om det finns risker för ohälsa eller olycksfall. En skriftlig handlingsplan för de åtgärder som krävs för att förebygga detta ska tas fram. Man ska också redogöra för vad som måste göras på kort- respektive lång sikt och vem som ser till att det blir gjort.

Skäl för Arbetsmiljöverkets vitesbeslut har tagits efter en inspektion vid ett trygghetsboende i Motala kommun i maj i år. Då upptäcktes brister i arbetsmiljön för just enhetscheferna inom äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen fick chansen att yttra sig till och med september månad, men så har inte skett.

Artikelbild

| Motala kommun riskerar nu ett vite på 100 000 kronor.

"Vi bedömer att det finns brister i er arbetsmiljö som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig", skriver Arbetsmiljöverket.

De poängterar också att det gavs möjligheter att lämna synpunkter på kraven innan beslut togs och skriver:

"Ni har således varit medvetna om aktuella brister och krav under en längre tid utan att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga de risker som bristerna för med sig".

Vad är skälen till att ni inte svarat upp till Arbetsmiljöverkets krav? Inga yttranden eller synpunkter?

– Det är rent och krasst så att det har fallit mellan våra stolar. Det är flera inblandade parter i det här. Det vi gör nu är att vi tittar på hur vi ska fånga upp det som skett, säger socialdirektör Pernilla Thunander.

Samtidigt säger hon att det också finns en otydlighet i grundorsaken till Arbetsmiljöverkets beslut, som i båda nämnda fall berör socialförvaltningen. Trots det har myndigheten adresserat sina skrivelser både till socialförvaltningen och socialkontoret. Men den senare bedriver inte en sådan verksamhet som kritiseras.

Vad är din bedömning, finns det brister i arbetsmiljön för enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen?

– Nej inte på det sättet. Jag har träffat alla enhetschefer i enskilda samtal och det visar inte på det här, även om det finns en obalans i hur många anställda man har. Däremot har de synpunkter på hur vi jobbar i verksamheten och de har mycket tankar kring hur man kan göra saker och ting bättre. Men inte att någon har en situation på arbetsplatsen som gör att man mår dåligt.

Senast den sista januari ska alla krav ha åtgärdats. Kommer ni att klara av det?

– De flesta delarna kan vi nog klara. Det andra kan vi tala om vad vi har för planer för.

Hur kan ni gardera er för att det här inte händer igen, att ni inte svarar Arbetsmiljöverket?

– Vi har tittat på ett sätt att få ihop de här handlingarna, säger Pernilla Thunander och förklarar att en person nu har fått i uppgift att hålla koll på alla handlingar, tillsyn och beslut, som kommer in i diariet. Personen kommer då även att ha kännedom om vem eller vilka som ansvarar för att hålla ihop en aktuell utredning.