Förändringarna sker efter samrådstiden och grundar sig på 340 yttranden med synpunkter från andra myndigheter, föreningar och inte minst från berörda grannar kring Mariebergskullen och i anslutning till Varamovägen.

Besöksanläggningen vid Jätten (kvarteret Tvättsvampen) får nu bara till en mindre del – för att rymma den stora vattenrutschbanan – bli 29 meter hög. Vad gäller byggnadshöjderna på stugbyarnas semesterbostäder föreslås i flera fall sänkningar med någon dryg meter.

Även bostäders placering har justerats i syfte att tillgodose grannars behov av siktlinjer mot Vättern.

Artikelbild

| Nya placeringar och bygghöjder gäller för de planerade stugorna i Mariebergs- och folkparksområdet.

Jämfört med Lalandias behov av boenden, cirka 550 stycken, innebär inte de reviderade planerna någon minskad exploateringsgrad. Liksom tidigare hamnar också merparten av stugorna på ängen nedanför Mariebergs villor och inom folkparksområdet.

Planförslagen och tillhörande handlingar finns att tillgå digitalt på www.motala.se/lalandia eller på www.motala.se/planer. Tryckta upplagor finns även i kommunhuset och på Lalandia-utställningen i kanalbolagets hus, vilken är öppen torsdagar kl 13–18.

Granskningsperioden sträcker sig fram till 22 oktober. Sakägare som inte inkommer med synpunkter under utställningstiden har sedan inte rätt att överklaga en detaljplan efter att den antagits av kommunfullmäktige. Planerna beräknas kunna antas i december.

Vi kommer i veckan att följa upp planarbetet för Lalandia-projektet.