Sedan slutet av juni har Motala kommuns bildningsnämnd ett viteshot på 50 000 kronor hängande över sig till följd av arbetsmiljöproblem vid förskolan Rödluvan i Borensberg.

Arbetsmiljöverket inspekterade verksamheten i januari i år och slog ned på en för hög arbetsbelastning och därmed risk för ohälsa. Personalen ansåg att redan grundbemanningen var för låg och dessutom rådde ofta brist på vikarier.

Samtidigt var verket inte nöjd med det övergripande arbetsmiljöarbetet och rutinerna kring detta. Bland annat efterlyste man konkreta åtgärder mot redan identifierade problem och när i tid dessa skulle lösas.

I april följdes inspektionen upp. Beträffande Rödluvans bemanning redovisade då bildningsförvaltningen att ytterligare fem vikarier tillsatts i kommunen, men att det ändå inte hjälpte upp situationen vid Rödluvan. Avsaknad av regler för milersättning ansågs göra det extra svårt att locka till vikariat i Borensbergsområdet.

I juni informerades vidare om ett beslut att utöka de fasta pooltjänsterna i det östra landsbygdsområdet med en tjänst. Likaså var det nu klart att milersättning skulle utgå mellan Motala tätort och till område Öster.

Ändå har inte Arbetsmiljöverket låtit sig nöja. Man saknar en tydlig och samverkande handlingsplan och mer konkreta åtgärder mot situationen vid Rödluvan. Samt att ansvaret tas på de nivåer som har mandat att styra över resurser och barngruppers storlek.

Sammantaget klassar myndigheten bristerna som allvarliga från arbetsmiljösynpunkt och vill nu att bildningsnämnden senast den 31 oktober har åtgärdat problemen eller presenterat en tidsplan för genomförandet.

Enligt barnomsorgens verksamhetschef Yvonne Larsen och bildningschefen Per-Arne Sterner bottnar bemanningsproblemet på Rödluvan i generella svårigheter att få personal till landsbygden. En situation som inte heller är unik för Motala, menar man.

Därför anser sig nu förvaltningsledningen, förutom att ge ytterligare besked om just Rödluvan, behöva ta ett helhetsgrepp om personalsituationen inom landsbygdens barnomsorg. Möten mellan förvaltningsledningen, berörda förskolechefer och skyddsombud är inplanerade.

– Men jag vill inte föregå dialogen och kan därför inte säga något om vad som kan bli aktuellt att göra. Vi får återkomma, säger Yvonne Larsen.

– Knuten är att fylla upp grundbemanningen, säger Per-Arne Sterner.